Návod ke studiu

Návod ke studiu

„Věda musí mít rozum i srdce“

J.A. Komenský

1
Komunikace - vše souvisí se vším


Tento studijní podklad je určen posluchačům distančního vzdělávání v oboru SMK, jakož i zájemcům o problematiku logiky v mezilidské komunikaci z jiných oborů.
Se vším, co chceme zkoumat, se potkáváme na vědomé úrovni jednou poprvé. Každý začátek je důležitý.

Cílem „úvodu do studia logiky“ v rámci studia komunikace je zjednodušeně řečeno kultivace našeho myšlení a tedy i verbálního vyjadřování. Záměrně mluvíme o tzv. úvodním kurzu logiky, kdy nepředpokládáme předchozí znalosti studenta v této vědní disciplině a budeme se držet na povrchu problematiky. Co předpokládáme, je dobrá znalost českého jazyka ze základní a střední školy. Směrem od obecného k detailnímu se pokusíme pojmenovat základní logické pojmy a souvislosti.

Protože mluvíme o jednom semestru studia předmětu, tj. relativně krátké době výuky, nebude naším cíle vychovat odborníky na logiku. K tomu slouží studium jednooborové nebo dvouoborové logiky. Za pozitivum absolvování předmětu logika a interpretační procesy v rámci studia SMK považujeme, pokud si student uvědomí, že to, co přirozeně více či méně správně používá, má i svá pravidla. Seznámí se se základní teorií a dokáže tuto znalost převést v dovednost, a ty nejzákladnější prvky pravidelným opakováním posunout v návyk.

Základní metodou studia je souvislé studium po řadě jednotlivých studijních jednotek. Po ukončení celé studijní jednotky je třeba kontrolní otázky a cvičení detailně probrat, odpovědi a řešení si nejen promyslet, nýbrž alespoň bodově zachytit písemně a poté (ale až poté!) porovnat s příslušnou pasáží studijní jednotky. Hledání v textu bez pokusu o samostatnou odpověď není vhodnou studijní metodou.

Na konci celého textu je přiložen výkladový glosář klíčových pojmů, uvedených v záhlaví jednotlivých studijních jednotek. Jeho účel je orientační a hlavní použití je pro opakování. Musí vás však varovat před redukcí studia pouze na uvedené definice pojmů. To by ke zkoušce nestačilo.

Ve čtyřech bodech studia jsou zařazeny autoevaluační texty. Každý z nich ověřuje zvládnutí základní teorie a praktickou aplikaci ucelené skupiny poznatků na každodenní komunikační situace; po úspěšném absolvování autoevaluačního testu má smysl pokračovat ve studiu. Absolvování příslušných testů je také vhodnou přípravou na tutoriály. Během jednosemestrálního kurzu budou organizovány tři tutoriály. Jeden úvodní, abychom si dobře vysvětlili vzájemná očekávání i způsob práce, a dva pracovní. Před každým pracovním tutoriálem je třeba vypracovat příslušný POT. Aktivní účast na tutoriálech bude hodnocena pro účely ústní části zkoušky. Kurz je zakončen zkouškou (která má písemnou i ústní část).

Last modified: Wednesday, 8 June 2016, 8:39 AM