Úvod

Úvod

„…kde jsou emoce, neřeš obsah…“
V úvodu si dovolím na okamžik se zastavit u své vlastní zkušenosti z výuky předmětu Logika a teorie interpretace v rámci studijních oborů zabývajících se komunikací. Když začne semestr, v úvodních přednáškách a seminářích se mezi mnou a studenty pravidelně rozvine diskuse na téma, co všechno v mysli studentů probíhá, když si zapisují do indexu předmět Logika a teorie interpretace. Jaké mají pocity, na jaké zážitky ze střední či dokonce základní školy si v ten okamžik vzpomněli, jaké se jim vybavily strachy či obavy, jaká přesvědčení (většinou omezující) si ze svého předchozího života vůči pojmu logika přinesli.

Ne náhodně se vzpomínky opakovaně točí kolem výkonů v matematice a jiných „technických“ předmětech, kolem přesvědčení, že studium humanitního typu si tito studenti vybrali právě proto, že matematika není jejich silná stránka, kolem strachu ze všeho, co je spojené se symboly, výpočty, a jim nesrozumitelnými znaky. Radost z toho, že logika přirozeně patří k jazyku, který používáme v různých lidských činnostech, nejen v technických profesích, ale právě v novinářské, pedagogické, manažerské práci, v reakcích studentů postrádám.

Ohnutý roh: Motto pro studenty přesvědčené o svém humanitním zaměření:„Překážky existují jen v naší hlavě“V logice může student vnímat blízkost matematiky, v logice může student vnímat blízkost filozofie.
Z teorií, které se zabývají efektivitou lidských činností, víme, že výsledek a úspěch studenta je v nemalé míře závislý na počátečním stavu jeho mysli a na postojích, s jakými se do činnosti, jako je učení daného předmětu, pustí. Věří-li, že nemá schopnost danou oblast pochopit, tak do jisté míry vytváří i podobu svých skutečných výkonů.

Proto jako podstatné považuji na začátku promluvit se studenty o tom, že postoj studenta k dané problematice je něco, co může ovládat a tím řídit i svou efektivitu při studiu, i své zážitky a pocity, které si nadále ve spojení s logikou odnese do svého života. A to platí i při studiu distančním. Existují různé učebnice a knížky o logice, studenti je často již otevírají s přesvědčením, že tomu, co je uvnitř, nebudou rozumět. Je to jako ten známý příklad, že pokud se díváte na sklenici s vodou, tak pro Vás může být do poloviny plná nebo do poloviny prázdná. Není to objektivní realita, záleží na Vašem postoji.


4

Vážení studenti a budoucí čtenáři tohoto studijního textu. Jaký je Váš názor na tvrzení, že v tento okamžik, kdy se začínáte seznamovat s předmětem „Úvod do studia LOGIKY a interpretačních procesů“ a jste na začátku Vašeho případného studia této vědní discipliny, již umíte používat logiku?

  • Ano, toto tvrzení je pravdivé, ztotožňuji se s ním.
  • Umím používat logiku jen částečně, možná něco.
  • Ne, neumím používat, to je pro matematiky nebo filozofy.
  • Zatím neumím používat, rád bych se naučil(a).
  • Jiný názor …..


Zamysleli jste se někdy nad tím, zda můžete používat něco, co neumíte? Celý život se my lidé vyvíjíme, učíme, rozšiřujeme své znalosti, zdokonalujeme své dovednosti a měníme či utvrzujeme si své postoje a názory.
Jaká je Vaše odpověď na jinou (a přitom související) otázku: Dovedete mluvit, verbálně komunikovat? (Máte tuto dovednost?) Pokud Vás napadlo něco jako … jsem přeci dospělý člověk, naučil(a) jsem se mluvit, ve škole jsem strávil(a) mnoho let učením se českého jazyka, každý den s někým mluvím, …., pak v podstatě na výše položenou otázku odpovídáte ANO, mám dovednost verbálně komunikovat. Neboli výroku Dovedu mluvit, verbálně komunikovat přiřazujete pravdivostní hodnotu „1“ neboli označujete ho za pravdivý. Později rozebereme co je výrok, co je pravdivostní hodnota, co je to přiřazení pravdivostní hodnoty.
A proto, když verbálně komunikujete, je současně pravdou, že používáte logiku a dokonce mnoho dalších dovedností – etiku, rétoriku, gramatiku, … Jde jen o to, jak dobře to děláte, a zda to děláte podvědomě (nevěnujete tomu pozornost, soustředíte se na něco jiného) nebo zda si uvědomujete podstatu svého konání a dokázali byste někomu jinému vysvětlit jak to děláte, že to děláte? (včetně konkrétních detailů, souvislostí, principu)

Po absolvování Úvodu do studia logiky dokážete vnímat ve větě Člověk mluví a zároveň používá logiku již mnohem více než její obsah, např. na základě znalostí formy budete umět rozebrat tento složený výrok využívající konjunkci a rozumět tomu, jak se to tedy stane, že náš mozek tuto větu považuje za pravdivou.

Cílem distančního textu Úvod do studia logiky a interpretačních procesů bude pojmenovat základy toho, jak to děláme, že používáme logiku a pokusit se naši dovednost začít vědomě vylepšovat. Uvědomit si princip induktivního a deduktivního myšlení. Logika je rozsáhlá vědní disciplina a nad jejím studiem můžeme strávit mnoho času. Záleží na naší potřebě a motivaci. Nyní společně nahlížíme do tohoto bohatého a barevného světa a snažíme se udělat první kroky. A proč? Protože „verbální komunikace“ je všude kolem nás.úsměv

Last modified: Wednesday, 8 June 2016, 8:39 AM