Pravidla a doporučení pro práci v LMS Moodle

Doporučený software

Níže najdete seznam několika základních softwarových nástrojů, které budete s největší pravděpodobností potřebovat pro úspěšnou práci v Moodle. Nejde o jediná možná řešení, ale o doporučení, seřazená podle důležitosti.

Mozilla Firefox , internetový prohlížeč
- instalační balík (pro Windows, 5,5 MB) ; http://www.czilla.cz/produkty/firefox/stahnout.html


Adobe Reader , prohlížeč PDF
- instalační balík (pro Windows, 23 MB);   http://www.adobe.com/products/acrobat/readstep2.html


Adobe Flash Player , přehrávač animací ve formátu Flash
- instalační balík (pro Windows, 1,2 MB); http://www.adobe.com/products/flashplayer/

Povinnosti uživatele

Uživatel elearning.ujak.cz je povinen:

 • Dbát na bezpečnost svého uživatelského účtu.
 • Dbát na to, aby nezpůsobil zavlečení virové nákazy do systému.
 • Chovat se při využívání služeb počítačových sítí tak, aby to nadměrně neobtěžovalo ostatní uživatele sítí, jejichž činnost se uživatele dotýká.
 • Informovat správce o odhalených nedostatcích v bezpečnosti systému.

Zakázané činnosti

Je zakázáno:

 • Pokoušet se o průnik do systému a poškozovat nebo umožnit poškození programového a technického vybavení sítě.
 • Připojovat do sítě jakákoli zařízení bez konzultace se správcem a bez jeho výslovného svolení.
 • Připojovat do sítě zařízení, která nesplňují požadavky platných norem a která mohou způsobit ohrožení zdraví nebo života osob, poškození sítě nebo jiného majetku nebo negativně ovlivnit provoz sítě.
 • Využívat jakýchkoli služeb sítě pro komerční účely (školení, poskytování informací a dat ze sítě, komunikace se zákazníky a podobně).
 • Zpřístupnit služby sítě (např. uživatelský účet) jiným osobám.
 • Využívat síť v rozporu s platnými zákony.

Zánik účtu

Uživatelský účet v síti zaniká:

 • Na žádost uživatele.
 • U zaměstnanců ukončením pracovního poměru na UJAK.
 • U studentů ukončením studia.
 • V případě závažného porušení pravidel používaní sítě.

Postihy za nedodržení pravidel

Nedodržení těchto pravidel pracovníkem UJAK bude považováno za porušení základních povinností pracovníka podle § 73 odst. 1 písmeno c) a d) zákoníku práce. Porušování těchto povinností je porušením pracovní kázně a UJAK může uplatnit své oprávnění vyvodit z něj opatření, až po jednostranné rozvázání pracovního poměru. O sporných případech rozhoduje rektor.

Při nedodržení těchto pravidel studentem UJAK je tato skutečnost považována za porušení povinností plynoucích ze zákona 172/1990 o vysokých školách § 26 odst. 4. V souladu s citovaným zákonem a statutem UJAK mu podle závažnosti provinění může být děkanem fakulty či kárnou komisí uloženo kárné opatření.
Last modified: Wednesday, 8 June 2016, 8:39 AM