PRUVODCE DISTANČNÍM STUDIEM A STUDIJNÍ NÁVOD

Průvodce studiem a studijní návod pro studenty distančního studia na Univerzitě Jana Amose Komenského Praha

RNDr. Helena Zlámalová, CSc.

                                                                                                                     Investice do vědění nesou nejvyšší úrok.

                                                                                                                                                       Benjamin Franklin

Úvod

Tento průvodce je určen zájemcům o studium na naší univerzitě, kteří chtějí studovat distančně v graduálních studijních programech nebo kurzech celoživotního vzdělávání. Jejím cílem je seznámit studenty se všemi důležitými fakty, které se této formy studia týkají, a s objektivními problémy se kterými si bude muset student při studiu poradit. Příručka mu má pomoci rozhodnout se, zda si tuto formu studia zvolí a zároveň mu poskytnout dostatek informací a rad k tomu, aby potenciální problémy svého studia dokázal úspěšně překonat.

Příručka určitě není zcela vyčerpávající. Všechny další nejasnosti a případné problémy konzultujte s garantem distančního studia, studijní administrátorkou nebo se svým tutorem.

Mnozí lidé se domnívají, že distanční studium je moderní název pro klasické dálkové studium jak jej známe z minulosti. Mnozí tuší, že tomu tak není, ale v čem je tato forma studia jiná nevědí.

Každý, kdo se chce do distančního studia pustit musí vědět, že je určeno osobnostně vyzrálým jedincům, kteří jsou dostatečně motivováni k tomu, aby se vzdělávali, umí si plánovat a řídit svůj čas a jsou připraveni věnovat svému studiu podstatnou část svého osobního volna. Přesto je dobré získat na začátku co nejvíce informací nejen o obsahu, ale také o formě studia, abyste věděli co vás čeká a mohli se kvalifikovaně rozhodnout. Budete mít větší šanci nelitovat později svého rozhodnutí a uspět ve studiu.

Rozhodli jste se studovat distančně a já vám přeji mnoho úspěchů.

                                                                        RNDr. Helena Zlámalová,CSc.

                                                         Garantka distančního studia UJAK Praha

Obsah příručky:

 1. Studium na univerzitě Jana Amose Komenského Praha s.r.o.
 2. Distanční forma vzdělávání
 3. Průběh distančního studia
 4. Opory distančního studenta
 5. ELearningová podpora distančního studia – LMS Moodle
 6. Jak studovat – studijní návod
 7. Máte předpoklady studovat distančně?

1. Studium na Univerzitě Jana Amose Komenského

Rozhodli jste se studovat vysokou školu a získat nejvyšší stupeň vzdělání.Vysokoškolské studium se dělí do tří úrovní: bakalářské, magisterské a doktorské. V České republice mohou poskytovat vysokoškolské studijní programy veřejné, státní a soukromé vysoké školy a univerzity. Podmínkou je získání státního souhlasu ministerstva a akreditace studijních programů u nezávislé akreditační komise, jejíž členy, z řad domácích a zahraničních odborníků, jmenuje vláda ČR. Vysoké školy se řídí Zákonem č. 111/1998 Sb. o vysokých školách, který byl již několikrát novelizován. Aktuální znění zákona naleznete na http://www.msmt.cz , v oddíle vzdělávání, v sekci vysoké školy.

Univerzita Jana Amose Komenského s.r.o. patří mezi nejstarší a největší soukromé vysoké školy u nás. Byla založena v roce 2001 a jejími branami prošly již desetitisíce studentů. Z jejího názvu je patrné, že patří mezi vysoké školy univerzitní, což znamená, že může uskutečňovat všechny typy studijních programů – bakalářské, magisterské a doktorské – a v souvislosti s tím vědeckou, výzkumnou, vývojovou, uměleckou nebo i další tvůrčí činnost. (§ 2, odsek 3 a 4) zákona o VŠ.

Akademičtí pracovníci a studenti tvoří akademickou obec školy a zákonem mají zaručeny akademické svobody a akademická práva. Mezi tyto svobody patří například svoboda výuky, spočívající především v její otevřenosti různým vědeckým názorům, vědeckým a výzkumným metodám a uměleckým směrům. Mezi akademická práva patří právo učit se, zahrnující svobodnou volbu zaměření studia v rámci studijních programů a svobodu vyjadřovat vlastní názor ve výuce.

Při vstupu na akademickou půdu je třeba si uvědomit, že toto prostředí má svá specifika. Předpokládá se kultivované prostředí, včetně kultivovaného vystupování členů akademické obce. Akademičtí pracovníci mají své akademické tituly a vědecko-pedagogické hodnosti. Těmito tituly jsou oslovováni svými studenty. Nejčastěji jsou při oslovení používány tituly doktor, docent, profesor.

Mezi základní povinnosti členů akademické obce při výuce patří dochvilnost. Výuková hodina trvá 45 minut a musí být maximálně využita. Každý opožděný příchod znamená přerušení, ztrátu pozornosti ze strany pedagoga i studentů. V případě distančního studia to platí pochopitelně také. Tutoriály jsou složitě plánovány a organizovány, jejich četnost je omezena a obsah pečlivě zvažován a připravován, aby jejich efektivita byla pro distanční studující co největší. Opožděné příchody nebo naopak předčasné odchody uprostřed tutoriálu jsou vždy nepříjemným přerušením.

Zvláštní důraz je kladen na kvalitu ústního a písemného projevu. Studenti distančního studia, ale i ostatních forem studia, velmi často komunikují písemnou formou a zpracovávají písemné práce různého typu. Mezi základní dovednosti vysokoškolského studenta a následně absolventa vysoké školy patří kultivovaný a gramaticky správný písemný projev. Budete mít možnost na začátku studia, v rámci modulu Společný základ studia, seznámit se Základy stylistiky a práce s textem. Využijte toho v maximální míře.

Univerzita sídlí v Praze 3. Rektorát UJAK sídlí v budově Roháčova 89, výuka probíhá v budově Roháčova 63, Roháčova 83 a Ostromečská 8. Prezenční setkání studentů distanční formy studia – tutoriály – budou probíhat v učebně distančního vzdělávání, která se nachází v budově výuky Ostromečská 8 za recepcí vlevo. V učebně je studentům k dispozici několik počítačů a rychlé připojení na internet.

Studenti všech forem studia jsou povinni se řídit studijním řádem školy, který naleznete na www.ujak.cz.

2. Distanční forma vzdělávání

Vysokoškolské studium lze realizovat v několika formách studia. Forma studia vyjadřuje, zda jde o studium prezenční, distanční nebo o jejich kombinaci. (§44, odsek 4) vysokoškolského zákona.

2. 1.Co je to distanční vzdělávání?

Slovo distanční je v češtině obdobou slova dálkové a proto se mnozí domnívají, že se jedná o stejnou formu studia, které je koncipováno jako studium při zaměstnání. To je ale jen částečná pravda.

Distanční vzdělávání (DiV) je řízené samostatné studium, při kterém jsou vzdělavatelé (učitelé, akademičtí pracovníci, konzultanti, administrátoři studia) v průběhu vzdělávání převážně nebo trvale odděleni od vzdělávaných (žáků, studentů). Tato forma studia využívá v maximální potřebné a dostupné míře různých multimediálních prvků, kterými je možné prezentovat studentům učivo, průběžně prověřovat dosažené studijní výsledky, organizovat studium a případně i realizovat závěrečné zkoušení. Jsou to elektronické nebo tištěné studijní texty, audio a video nahrávky, počítačové programy, telefon, e-mail, video-konference atd.

Když podtrhujeme slovo „řízené“, chceme tím zdůraznit, že škola neponechá studujícího bez podpory a případné pomoci. Je tomu právě naopak. Studující distančního studia jsou rozděleni do menších skupin, získávají osobního odborného konzultanta pro každý předmět studia, získávají úzký kontakt na garanta a administrátora studia, kteří jim aktivně pomáhají po stránce organizační. Co je ale zásadní je fakt, že z připravených studijních pomůcek (opor) se budete učit sami, nikdo Vám nebude učivo přednášet!

2. 2. Komu je určeno distanční studium?

Účastníkem distančního studia na UJAK může být každý, pokud umí číst s porozuměním, je schopen sledovat zvukové a audiovizuální záznamy, umí pracovat s PC a internetem. Počítačové dovednosti postačí na základní uživatelské úrovni. Důležitý je také přístup ke standardně vybavenému počítači (MS Windows, MS Office) s efektivním napojením na internet.

Distanční studium umožňuje získání znalostí a dovedností pro lidi, kteří se z různých důvodů – pracovních, časových zdravotních, sociálních, velkého dojíždění do školy apod. nemohou účastnit prezenčního vyučování (denní, večerní, víkendová výuka) a mají dostatečnou motivaci k samostatnému studiu. Důležité je, aby byli schopni převzít plnou zodpovědnost za průběh svého učení a jeho výsledky.

2. 3. Jak je distanční studium koncipováno?

Distanční studijní program je sestaven modulárně. Znamená to, že jednotlivé předměty jsou sestaveny do obsahově propojených celků. Jejich absolvováním získává student určitý počet kreditů. V 1. roce studia se jedná o Modul Společný základ studia, který studují všichni studenti bakalářských studijních programů, nezávisle na jejich zaměření. Modul Společný základ studia obsahuje celkem 8 předmětů, jejichž absolvování je rozvrženo do 2 semestrů. V 1. ročníku studia absolvují studenti také Modul povinných specializačních předmětů, které jsou již orientovány k obsahovému zaměření jednotlivých studijních programů. Seznam studovaných předmětů a rozvrh prezenčních tutoriálů je k dispozici v samostatném oddíle v LMS Moodle.

Přes výše zmíněnou multimediálnost systému DiV jsou stále základní studijní oporou studenta, hlavním zdrojem studijního obsahu, psané studijní texty. Ty se však zásadním způsobem liší od textů používaných v prezenčním studiu a jsou zpracovány tak, aby vyhovovaly samostudiu. V učebnicích pro distanční studium je učivo rozděleno do menších studijních dávek a pokud možno prezentováno problémově. Text je dialogický, plný otázek, krátkých testů, různých úkolů a cvičení, osahuje shrnutí, zadání kontrolních domácích úkolů atd.

Dalším důležitým prvkem distanční formy studia je existence osobního konzultanta. V distančním studiu jej nazýváme tutor. Jeho hlavní funkcí není vyučovat! Má pomáhat všemi prostředky tomu, aby student správně zvládl obsah studia, pochopil text a naučil se požadovaný obsah. Mezi charakteristické činnosti tutora patří:

 • Seznámit studující s pojetím a obsahem předmětu, se studijními nároky.
 • Podle potřeby individuálně konzultovat se studujícím odborný obsah předmětu (elektronickou cestou, telefonicky nebo i při osobní konzultaci).
 • Dohodnout se studenty možné konkrétní způsoby vzájemné komunikace a dohodnout termíny dodání předepsaných písemných úkolů, termíny případných prezenčních tutoriálů, není-li stanoveno jinak.
 • Seznámit studující se zadáváním a hodnocením samostatných prací, s pořádáním tutoriálů a jejich obsahovým zaměřením, s pořádáním letních škol, exkurzí, s požadavky na zkoušku apod.
 • Provádět hodnocení samostatných prací a úkolů studentů a předávat toto hodnocení studentům co nejdříve, nejdéle však do 3 dnů po odevzdání.
 • V mezích svých možností motivovat studenty ke studiu svého předmětu, pomáhat jim překonávat studijní a případně i osobní problémy, související s plněním studijních povinností, odpovídat na konkrétní odborné dotazy atd.
 • Vést tutoriály a jiná případná prezenční výuková setkání.
 • Shromažďovat, třídit, vyhodnocovat a předávat škole (garantovi studia) své náměty i věcné připomínky a návrhy studujících (týkající se obsahu studia, jeho organizace, hodnocení výsledků, kvality studijních opor atd.).

S tutorem se studující v průběhu semestru setkávají osobně na prezenčních seminářích – tutoriálech.

2. 4. Jak se liší distanční forma studia od jiných forem?

Distanční vzdělávání je alternativou k prezenčnímu, nemá je v žádném případě nahradit. Je to jiné řešení, jiná cesta k získání potřebných znalostí, dovedností a v případě vysokoškolského studia je to alternativní cesta k získání vysokoškolského diplomu, stvrzujícího vysokoškolskou úroveň vzdělání. Absolvent distančního studia musí být vybaven stejnými vědomostmi a kompetencemi, jako absolvent jiné formy studia.

Tradiční prezenční studium vychází od učitele a je jím přímo zprostředkováno tak, že vlastní vzdělávací proces probíhá po určitou dobu v určitém místě, kde se učitel a studenti setkávají.

Pro distanční studium je typické, že je nezávislé na vzdálenosti mezi vzdělavatelem a vzdělávaným. V praxi to znamená, že je mnohem více flexibilní v čase i v prostoru, je individualizované (tutor se věnuje malé skupině studentů individuálně) a v mnohem větší míře zohledňuje konkrétní možnosti a potřeby studujících. Opírá se o počítačové technologie a internet. Tak umožňuje studentům pracovat s různými studijními materiály, volit individuální tempo studia a komunikovat s tutorem. Nevyžaduje tedy pravidelnou osobní přítomnost ve výuce. Výjimkou jsou prezenční setkání zakomponovaná do studia cíleně, z pedagogicko-psychologických důvodů.

2. 5. Výhody a nevýhody distančního vzdělávání

Z výše uvedených informací je zřejmé, že distanční forma studia má pro studujícího řadu výhod. Hlavními výhodami jsou:

 • Místní a věková dostupnost studia při opakované nabídce, umožňující skutečné celoživotní vzdělávání
 • Možnost souběžné ekonomické aktivity studujících
 • Individualizace studia, vycházející z aktuálních potřeb studenta a jeho reálných možností
 • Vysoká instruktivnost používaných studijních opor, které jsou schopny nahradit osobní výklad pedagoga.
 • Velká a rozmanitá podpora a pomoc studujícím v průběhu studia.

Každá mince má svůj rub a líc. Bylo by nesprávné se domnívat, že se jedná o ideální formu jak doplnit své znalosti a dovednosti, případně jak získat vysokoškolský diplom. Tato forma studia má i své nepominutelné problémy a nevýhody:

 • Vyšší cena studijních pomůcek. V případě studia v bakalářských studijních programech na UJAK to však neplatí. Cena studia zůstává stejná, nezávisle na formě studia.
 • Větší vzájemná izolovanost studujících v průběhu studia.
 • Potřeba zvládat základní dovednosti práce s počítačem a s internetem.
 • Neomezený přístup k počítači a k internetu, nejlépe v domácím prostředí, kde se studenti nejčastěji učí, nebo na pracovišti.
 • Jistým problémem při distančním studiu je osvojování sociálně interaktivních dovedností – týmová práce, sociální komunikace, manažerské dovednosti, výuka technických předmětů, hra na hudební nástroj, skupinové řešení problémů apod. a také získávání složitějších odborných dovedností při technické a experimentální práci.


3. Průběh distančního studia

Distanční vzdělávání vyžaduje specifický přístup ke studujícím, který v maximální možné míře podporuje studenty při jejich samostatné práci, minimalizuje ohrožování jejich sebedůvěry a mobilizuje jejich studijní úsilí. Dosahujeme toho řadou promyšlených pedagogických postupů a vysokými nároky na didaktické a metodické zpracování studijních opor (textů). Vlastní studium (učení) probíhá nejčastěji v domácím prostředí. To má pro studenta řadu jednoznačných výhod, ale také riziko častějšího přerušování studijního úsilí, problémy s nesoustředěností apod. Osobní setkání s pedagogem (tutorem) je možné a dokonce pro zdárný průběh studia i velmi žádoucí. Jedinců, kteří jsou natolik silní individualisté, že nevyhledávají a nepotřebují komunikaci s tutorem nebo s členy studijní skupinou, je velmi málo. Proto se při distančním studiu pořádají tzv. tutoriály.

3.1. Tutoriál je většinou dvouhodinové prezenční setkání studijní skupiny s tutorem. Je předem ohlášen a zakomponován do studijního harmonogramu daného předmětu. Na tomto setkání ale neprobíhá výklad studijní látky. Studenti musí přijet připraveni, mít daný rozsah studijní látky nastudovaný. Hlavním cílem tutoriálu je diskuse nad konkrétní částí nastudovaného učiva (seminář), řešení praktických cvičení, realizace tréninku dovedností apod. Tutoriál plní také funkci společenskou. Studenti jsou při svém učení osamoceni a na tutoriále se navzájem seznámí, mají možnost navázat vzájemné kontakty a osobně poznají také svého tutora. Přes všechny výhody distanční komunikace je osobní setkání na tutoriále velmi důležité a vyplatí se proto možnost účasti na tutoriále využít.

Počet nabízených tutoriálů je velmi variabilní a záleží zejména na obsahu daného předmětu a jeho náročnosti.

Rozvrh tutoriálů pro konkrétní studium naleznou studující v elektronickém studijním prostředí.

Při určitém zjednodušení můžeme průběh studia konkrétního předmětu schematizovat modelem:

Vstupní tutoriál

Samostudium

Průběžné tutoriály

Samostudium

Zkouška

Seznámení s tutory, studujícími navzájem, požadavky na studující, jak studovat, úvod do problematiky, harmonogram odevzdávání prací, harmonogram průběžných tutoriálů.

Studium z elektronických textů a dalších pomůcek, písemné úkoly, konzultace s tutorem.

Povinná nebo nepovinná setkání studijní skupiny s tutorem, hodnocení dosažených výsledků, trénování dovedností, cvičení, skupinová práce, odborné diskuse na nastudované téma, zodpovídání dotazů.

Pokračování ve studiu, vypracování dalších zadaných písemných prací, konzultace s tutorem.

Závěrečné ověření dosažených znalostí probíhá stejně jako u všech ostatních forem studia – elektronický test v Test centru UJAK, ústní zkouška, kombinovaná zkouška (písemka + ústní zkouška.

3. 2. Hodnocení průběhu a výsledků studia

Toto je velmi zásadní informace, která zajímá každého studenta hned na začátku studia. Chceme vědět, co se musíme naučit, kolik na to máme času, jaké k tomu máme studijní opory a kde je získáme, co bude u zkoušky vyžadováno, kdo a jak nás bude zkoušet. U distanční formy studia je kladen důraz na průběžné i závěrečné hodnocení. Počítejte s tím, že budete muset pracovat průběžně. Častý model „půl roku nic nedělám (nemám čas) a tři dny před zkouškou si „přečtu skripta a risknu to“, v případě distančního studia neplatí a bude jen velmi špatně fungovat!

3.3. Konzultace s tutorem

Na prvním tutoriálu se studující seznámí s pedagogem - tutorem, který je bude při studiu daného předmětu provázet a poskytovat jim odbornou pomoc. Bude vždy přítomen na příslušném tutoriále, který bude řídit, ale zároveň bude studujícím k dispozici pro případné konzultace v průběhu samostatného studia. Konkrétní možnosti konzultací si většinou studijní skupina upřesní s tutorem na prvním společném setkání.

Většina tutorů preferuje konzultace písemné. To znamená, že student přesně a srozumitelně naformuluje svůj konkrétní dotaz a zašle jej tutorovi. Tutor reaguje také písemným vysvětlením. Někteří tutoři dávají možnost distančním studentům konzultovat i pomocí telefonu. Studenti distanční formy studia mají pochopitelně možnost využít také oficiální konzultační hodiny každého pedagoga, které jsou uvedeny v informačním systému univerzity.

3.4. Samostatné písemné práce (POT)

V průběhu studia daného předmětu studenti vypracovávají několik typů samostatných prací. Mohou to být různé eseje, projekty, případové studie apod., které odevzdávají tutorovi podle jeho instrukcí, většinou v závěru studia. Tyto rozsáhlejší písemné práce slouží většinou k získání zápočtu.

Průběžně však studenti odevzdávají dílčí úkoly, které se v distančním studiu nazývají Práce opravovaná tutorem (POT). Zadání těchto prací nalezne studující přímo v distančním studijním textu, včetně informace o formě zpracování práce. Jedná se většinou o krátký úkol, který studující zasílá svému tutorovi podle instrukcí přímo ve studijním prostředí (LMS Moodle). Tutor úkol přečte a studentovi zašle své vyjádření – hodnocení.

POT bývá většinou termínován. To znamená, že student je předem informován o termínu odevzdání. Pozor, někteří tutoři přísně vyžadují splnění termínu a ve studijním prostředí zablokují možnost odevzdání úkolu „po termínu“! Následně se potom počítá, že studující úkol nesplnil.

3.5. Závěrečná zkouška

Závěrečné ověření znalostí probíhá u distančního studia stejně jako u každé jiné formy studia. To znamená, že má-li daný předmět v závěru naplánovanou zkoušku formou testu v Test centru UJAK, distanční studenti zkouškový test takto vykonají. Pokud je naplánována ústní zkouška, studenti se zapíší do termínu ústní zkoušky spolu s ostatními studenty kombinovaného studia. Někteří zkoušející mohou pro studenty distančního studia vypsat samostatný termín zkoušky.


4. Studijní texty a další studijní opory

Distanční studium je na univerzitě realizováno jako eLearning, tedy v elektronickém studijním prostředí. Studijní texty a další studijní opory jsou připraveny v elektronické podobě, metodicky upraveny pro řízené samostudium. Student si proto nemusí kupovat tištěné učebnice a skripta. Podmínkou úspěšného zapojení se do distančního studia je ale přístup k dostatečně rychlému internetu.

5. Elektronická podpora distančního studia - eLearning

Na Univerzitě J. A. Komenského Praha je distanční studium realizováno prostřednictví eLearningového studijního systému LMS (learning management system) Moodle. Toto elektronické prostředí v sobě zahrnuje všechny základní složky vzdělávacího procesu. Jsou zde umístěny všechny studijní texty, které jsou automaticky propojeny s komunikačním prostředím. Výsledkem je, že studující například vypracuje úkol (POT) přímo v tomto elektronickém prostředí v příslušném označeném rámečku a kliknutím myši odešle svůj úkol tutorovi. Tutor stejným způsobem zašle své hodnocení studentovi. V LMS Moodle je také samostatné komunikační prostředí pro elektronické konzultace, diskusní prostředí pro vzájemnou komunikaci mezi studenty a řada dalších SW podpor distančního studia. Studentovi pro práci v tomto prostředí stačí standardně vybavený PC a připojení na internet. Žádný speciální SW si nemusí obstarávat.

5. 1. Technická podpora studujících

Technickou podporu distančních studujících zajišťuje IT technik – moodlista. Pokud máte nějaké konkrétní technické dotazy, obraťte se na pana Bc. Radka Mezulánka DiS, který s vámi váš dotaz probere a poradí vám mezulanik.radek.ml@ujak.cz

5. 2. Uživatelský přístup do LMS Moodle získáte na základě emailového požadavku také u tohoto technika – správce LMS Moodle. Stačí zaslat písemný požadavek na výše uvedenou elektronickou adresu a server vygeneruje žadateli heslo. Toto heslo si následně může každý student změnit tak, aby mu vyhovovalo po celou dobu studia.

O podmínkách vstupu do systému Moodle a způsobu jeho využití jsou studenti seznámeni na vstupním informačním tutoriále.

5. 3. Podpora garanta studia

Organizační podporu distančního studia zajišťuje na univerzitě garant distančního studia. Je jím RNDr. Helena Zlámalová, CSc., která je zároveň také manažerkou projektu, v rámci kterého toto studium vzniklo a je v pilotní fázi realizováno. Budete-li mí organizační problémy nebo náměty ke zlepšení organizace studia apod. máte možnost se na ni kdykoliv obrátit. Kontakt: zlamalova.helena@ujak.cz , nebo telefon 267 199 044. Sledujte pravidelně také oddíl Novinky v Moodle, kde Vám bude garant studia vkládat v průběhu semestru různé informace a důležitá sdělení.


6. Jak postupovat při studiu – studijní návod

Distanční forma studia je určena zejména dospělým studentům, kteří mají pro studium vysokou motivaci, chtějí studovat a vědí proč studují, dokáží se sami přinutit k učení, vytvořit si na učení čas a zvládnou studijní nápor. Jsou dostatečně zodpovědní sami k sobě. Vzdělávací instituce a zejména její pedagogové, jim budou v průběhu studia poskytovat všemožnou podporu, pomoc a rady, ale to hlavní je na každém studentovi.

Na začátku studia dovolte několik rad, které Vám mohou pomoci zvládnout studium a usnadnit učení. Pokuste se splnit alespoň některé z nich.

 • Zjistěte si, kdy je Vaše studium nejefektivnější. Někteří lidé jsou nejvýkonnější v samém počátku dne, jiní si ke studiu nesednou dříve, než jde rodina spát. Někteří preferují studium větších porcí ve dnech volna, jiní každodenní krátký úsek studia. Podaří-li se Vám stanovit svoji nejvýhodnější denní dobu pro studium, zvykněte si na ni a využívejte ji.
 • Místo, které si vyberete ke studiu je stejně důležité jako denní doba. Někdo preferuje volný kout v kuchyni či obývacím pokoji, studovnu v knihovně nebo třeba vlastní kancelář na pracovišti (po pracovní době pochopitelně). Jestliže toto místo používáte pravidelně ke studiu, jste spíše schopni se zde zabrat do nerušené práce.
 • Nepokoušejte se toho udělat příliš najednou. Maximální doba, po kterou většina z nás dokáže udržet pozornost, je okolo 30 - 40 minut. Snažte se registrovat, kdy vám pozornost začne klesat a udělejte si přestávku! Pozitivně působí odměnit se po úspěšném dokončení studijní jednotky nebo zvládnutí nějakého důležitého úkolu.
 • Nezapomeňte při učení dodržovat základní pravidla hygieny práce – kvalitní osvětlení pracovního místa, přestávky umožňující změnu polohy těla, pitný režim, dostatek čerstvého vzduchu aj.
 • Pokud nemůžete zrovna přijít na odpověď na otázku nebo řešení úlohy, překonejte pokušení podívat se do „odpovědi“. Dostala by se vám sice do krátkodobé paměti, ale je málo pravděpodobné, že Vám zůstane v paměti dlouhodobé. Raději se vraťte k probrané látce a znovu si ji přečtěte nebo, máte-li možnost, zeptejte se svých kolegů ze studijní skupiny.
 • „Ptaní se ostatních“ v žádném případě nepovažujte za podvádění. V běžném prezenčním studiu také všechny nejasnosti diskutujete s ostatními v plénu nebo během přestávek. Při distančním vzdělávání tento socializační prvek může někomu výrazně chybět a lze jej překonat pomocí telekomunikačních prostředků – telefon, skype, e-mail, chat.
 • Nebojte se zeptat svého tutora. Ptát se učitele není hanba. Naopak učitel ví, že nad problémem přemýšlíte, a že máte zájem obsah správně pochopit. Preferujte písemné dotazy. Je to výhodné pro Vás i pro tutora. Při písemném vytváření otázky jste nuceni nad formulací mnohem více přemýšlet a to má své pozitivní dopady. Navíc na srozumitelnou otázku dostanete srozumitelnou odpověď. Tutorovi se těžko odpovídá, když se pouze dohaduje, na co se jej student vlastně ptá.
 • Dodržujte termíny odevzdání písemných úkolů. V případě, že z nějakého objektivního důvodu nemůžete termín dodržet, informujte předem pedagoga a domluvte se s ním na náhradním termínu. Nedostanete se tak na „listinu dlužníků“, kteří mohou být následně za neplnění svých povinností sankcionováni.
 • Dbejte na kvalitu písemných úkolů. Nejen obsah, ale také styl jazyka a gramatická správnost vypovídají o kvalitě Vaší studijní práce. Před odesláním úkolu si proto celý text pečlivě přečtěte.
 • Zajistěte si možnost účasti na tutoriálech. Jsou pro Vás z mnoha ohledů velmi důležité. Pokud nemůžete na tutoriál přijít, omluvte se předem tutorovi nebo garantovi studia. Náhradní termíny tutoriálů nejsou, co Vám „uteče“ je nenahraditelné. Určitě se ale spojte s některým svým studijním kolegou a informujte se o průběhu a výsledcích tutoriálu.
 • Ve studijních textech naleznete různé obrázky – piktogramy. Ty jsou zde proto, aby Vám usnadnily orientaci v textu. Každým obrázkem Vám chtěl autor něco sdělit nebo Vás na něco důležitého upozornit. Piktogramy jsme vybrali odlehčující, ale opravdu v textech nejsou proto, aby byl text veselý a barevný. Autoři studijních textů používali stejnou sadu piktogramů, jejichž vysvětlení naleznete v následující tabulce. Naučte se je a pracujte s nimi při učení.

Soubor piktogramů, používaných v elektronických studijních textech

http://elearning.ujak.cz/file.php/1/piktogramy/zajimavost.png

Zajímavost, která doplňuje studijní obsah. Stojí za přečtení a případné promyšlení, protože Vám pomůže text snadněji pochopit.

http://elearning.ujak.cz/file.php/1/piktogramy/cas_ke_studiu.png

Čas potřebný ke studiu. Autor se snažil odhadnout, kolik času si máte na daný úsek studia naplánovat. Nestresujte se tím, někdo bude pracovat mnohem rychleji, jiný se zde zastaví na delší dobu. To je zcela přirozené.

http://elearning.ujak.cz/file.php/1/piktogramy/dulezite.png

Důležité. Pozor, toto je důležitá pasáž. Tu se naučte, musíte být schopni ji reprodukovat a vysvětlit.

http://elearning.ujak.cz/file.php/1/piktogramy/klic_k_ukolum.png

Klíč k úkolům. Někteří autoři Vám v textu umístí správné odpovědi na otázky nebo správná řešení úkolu. Nepodlehněte pokušení se na ně hned podívat! Mají Vám posloužit k ověření si správnosti Vašeho řešení.

http://elearning.ujak.cz/file.php/1/piktogramy/klicove_pojmy.png

Klíčové pojmy. Základní pojmy, které musíte znát, umět je vysvětlit. V případě cizích slov je musíte umět správně vyslovit. V případě, že si nejste jisti, ověřte si správnou výslovnost na serveru FORVO.

http://elearning.ujak.cz/file.php/1/piktogramy/kontrolni_otazky.png

Kontrolní otázky. Tyto otázky jsou určeny k Vaší osobní aktivitě. Zároveň Vás navedou na to, co je v textu důležité, co máte znát.

http://elearning.ujak.cz/file.php/1/piktogramy/literatura_ke_studiu.png

Literatura ke studiu. Tímto symbolem je označena další studijní literatura. Většinou se nejedná o povinné studijní zdroje, ale o zajímavé zdroje, které mohou rozšířit Vaše znalosti v dané oblasti.

http://elearning.ujak.cz/file.php/1/piktogramy/otazky_k_zamysleni.png

Otázky k zamyšlení. Těmito otázkami se autoři snaží upoutat Vaši pozornost k dané problematice. Určitě je nepřeskakujte, přemýšlet nad studovanou látkou je vždy užitečné!!

http://2012.elearning.ujak.cz/pluginfile.php/2564/mod_page/content/1/piktogramy/pot.png

POT. Zde naleznete zadání Vašeho úkolu – práce opravované tutorem. Pečlivě si přečtěte jak obsah zadání, tak i případnou instrukci k formální podobě úkolu, termínu odevzdání apod.

http://elearning.ujak.cz/file.php/1/piktogramy/souhrn.png

Souhrn. Zde naleznete stručné shrnutí obsahu studijní jednotky. Poslouží Vám zejména k rychlému opakování nejdůležitějšího.

http://elearning.ujak.cz/file.php/1/piktogramy/studijni_cile.png

Studijní cíle. Definování konkrétních, kontrolovatelných cílů studia každé samostatné studijní dávky. Student se dozví, co konkrétně má umět, znát, dokázat vysvětlit atd.

http://elearning.ujak.cz/file.php/1/piktogramy/zvuk.jpg

Zvuková ukázka. Autor doplnil elektronický text zvukovou ukázkou.

http://elearning.ujak.cz/file.php/1/piktogramy/video.png

Video ukázka. K této části textu je videoukázka, většinou je vložena přímo do textu. V některých případech je na samostatném DVD, které student obdrží na tutoriále.

http://elearning.ujak.cz/file.php/1/piktogramy/literatura.png

Ukázka z literatury. Citace pasáží s jiných textových zdrojů nebo hypertextový odkaz do příslušného textu.


7. Máte předpoklady k distančnímu studiu?

Jak již bylo několikrát zmíněno, distanční studium není pro každého. Vyžaduje určité osobností kvality, specifické vlastnosti a přístup. Mnohé se ale studenti naučí až při samotném studiu a některé dovednosti, které získají při distančním studiu a eLearningu, budou pro ně dalším přínosem, který efektivně využijí při své práci, životě i dalším celoživotním učení.

Chcete si vyzkoušet, zda máte dostatečné předpoklady pro účast v distančním vzdělávání? Zkuste si tento jednoduchý test. Jeho autorem je PhDr. Jiří Míka, CSc.

Každou odpověď pečlivě zvažte a zakroužkujte ji. Pouze pravdivost Vašich odpovědí umožní hodnověrné hodnocení.

1. Chcete studovat především proto, abyste si udržel/a nebo zlepšil/a pracovní zařazení? ANO NE

2. Je pro Vás doklad o absolvování studia nezbytný? ANO NE

3. Studujete raději sám/sama/ než společně s někým? ANO NE

4. Odvykl/a jste již učení? ANO NE

5. Měl/a jste ve škole obtíže s osvojováním čtení nebo psaní? ANO NE

6. Čtete pravidelně a hodně? ANO NE

7. Máte na čtení málo času? ANO NE

8. Vyjdou Vám v zaměstnání vstříc se studiem? ANO NE

9. Zbývá Vám v současné době dostatek času na rodinné, případně ryze osobní záležitosti (koníčky apod.)? ANO NE

10. Budete moci část své pracovní doby věnovat studiu? ANO NE

11. Mají Vaši nejbližší proti Vašemu studiu námitky? ANO NE

12. Může Vám studium zkomplikovat osobní vztahy? ANO NE

13. Máte zajištěn bezproblémový přístup k počítači a internetu? ANO NE

14.Cítíte se často přepracovn/a ? ANO NE

15. Děláte si často starosti o své zdraví? ANO NE


Následně se podívejte na klíč odpovědí. Za každou odpověď, která se shoduje s tou, která je uvedena v klíči, si připište 1 bod.

Klíč k hodnocení: 1. ANO; 2. ANO; 3. ANO; 4. NE; 5. NE; 6. ANO; 7. NE; 8. ANO; 9. ANO; 10. ANO; 11. NE; 12. NE; 13. ANO; 14. NE; 15. ANO.

Získané body sečtěte a podle jejich počtu si vyberte a přečtěte následující konstatování.

0 – 4 body

Vaše podmínky pro distanční studium nejsou příliš dobré. Měl/a byste znovu zvážit, zda se do něj vůbec pustit. Úspěšné absolvování distančního studia je ohroženo více rizikovými faktory, které jsou do určité míry na Vás nezávislé. Chcete-li opravdu distančně studovat, zjistěte si, jak rozsáhlou podporu věnuje vzdělávací instituce jednotlivým studujícím a pak znovu zvažte své rozhodnutí.

5 – 9 bodů

Počet získaných bodu není nejvyšší, ale nemusí Vás od distančního studia předem odrazovat. K rizikovým faktorům patří zejména čas, který máte pro studium k dispozici, motivace, rodinné, společenské nebo pracovní vytížení. Uvažte proto, jak pracovní zatížení, péče o děti, domácnost či nemocnou osobu, rozsah Vašich zájmů nebo Váš zdravotní stav ovlivní úspěšnost studia. Promyslete si proto, které ze svých povinností můžete přenést na jinou osobu a jakých zájmových aktivit jste ochotni se vzdát ve prospěch studia. Tak lze riziko uvedených faktorů snížit ( nebo alespoň některého z nich) a můžete se do studia bez obav pustit.

10 a více bodů

Lze konstatovat, že máte velmi dobré podmínky pro distanční studium. Bude záležet jen na Vás, zda studium úspěšně absolvujete.

Last modified: Wednesday, 8 June 2016, 8:39 AM