3.2. Kontrolní otázky a cvičení

Kontrolní otázky a cvičení:
  • Vysvětlete pojem „argument“.
  • Uveďte příklady argumentů i příklady vět, které argumentem nejsou.
  • Co je to premisa, co je to závěr. Uveďte příklady 2 argumentů, které mají vzájemně
  • zaměněnou premisu a závěr.
  • Co je to logická správnost argumentu. Vysvětlete na příkladech, kdy je argument
  • logicky správný a kdy logicky nesprávný.
  • Analyzujte vybraný text (novinový článek, zápis z porady, záznam diskuse, úryvek
  • z knihy či divadelní hry) z pohledu znalostí o argumentech.
Last modified: Wednesday, 8 June 2016, 8:39 AM