Koncepce předmětu a doplňující literatura

Koncepce předmětu

Kurz je koncipován jako úvod do studia člověka, kultury, společnosti a civilizace. Studenti by po jeho absolvování měli získat základní orientaci v problematice vzniku a vývoji kultury a společnosti, komunikace v lidské společnosti, původu a vývoji člověka, jazyka v historickém kontextu, etnicity, antropologie náboženství, antropologie války, antropologie umění. V kurzu budou vysvětleny a definovány pojmy a fenomény obřad, tabu, mytologie, magie, příbuzenské systémy, etnicita, etnická identita, subkultury, akulturace, enkulturace.

literatura ke studiuPři studiu doporučuji studentům studovat ještě z dalších studijních zdrojů. Je možné vybírat z velkého množství:

Eriksen, Thomas Hyland: Sociální a kulturní antropologie. Příbuzenství, národnost, příslušnost, rituál. Praha 2008

Liščák, Milan – Sirovátka, Oldřich: Folkór a folkloristika. Bratislava 1982

Merryl Wyn Davies, Piero: Kulturní antropologie, Praha. Portál 2003

Murphy, Robert, F.: Úvod do kulturní a sociální antropologie. Praha, 2004

Pro Vaši představu o šíři problematiky a množství literárních zdrojů se kterými je možné v této oblasti pracovat uvádím následný výčet :

Allport, W. Gordon: O povaze předsudků. Praha 2004

Balandier, Georges: Politická antropologie. Praha 2000

Barker, Chris: Slovník kulturálních studií. Praha 2006

Barrrett, Louise – Dunbar, Robin – Lycett, John: Evoluční psychologie člověka. Praha 2007

Bastide, Roger: Bahijské kandomble. Praha 2003

Bauman, Zygmunt: Úvahy o postmoderní době. Praha 1995

Benedictová, Ruth: Kulturní vzorce. Praha 1999

Bowie, Fiona: Antropologie náboženství. Rituál, mytologie, šamanismus, poutnictví. Praha 2008

Brouček, Stanislav – Jeřábek, Richard, ed.: Lidová kultura: Národopisná encyklopedie Čech, Moravy a Slezska , 1. svazek (Biografická část), 2. svazek (Věcná část, A-N), 3. Svazek (Věcná část, O-Ž). Praha-Brno 2007

Budil, Ivo: Mýtus, jazyk a kulturní antropologie. Praha 1992

Budil, Ivo: Za obzor západu. Praha 2007

Dülmen, Richard van: Historická antropologie. Vývoj. Problémy. Úkoly. Praha 2002

Dumézil, Georges: Mýtus a epos I. Trojfunkční ideologie v eposech indoevropských národů. Praha 2001; Mýtus a epos II. Indoevropské epické vzory: hrdina, kouzelník, král. Praha 2005

Dunbar, Robin: Příběh rodu Homo. Nové dějiny evoluce člověka. Praha 2009

Durkheim, Émile: Elementární formy náboženského života. Systém totemismu v Austrálii. Praha 2002

Eliade, Mircea: Jóga - nesmrtelnost a svoboda. Praha 2005

Eliade, Mircea: Kováři a alchymisté. Praha 2000

Eliade, Mircea: Mýtus o věčném návratu (Archetypy a opakování). Praha 2003

Eliade, Mircea: Pojednání o dějinách náboženství. Praha 2004

Eliade, Mircea: Posvátné a profánní. Praha 2006

Eriksen, Thomas Hyland: Antropologie multikulturních společenství – Rozumět identitě. Praha 2007

Foucault, Michel: Dějiny sexuality I. Vůle k vědění. Praha 1999; Dějiny sexuality II. Užívání slasti. Praha 2003; Dějiny sexuality III. Péče o sebe. Praha 2003

Foucault, Michel: Dějiny šílenství. Hledání historických pojmů duševní choroby. Praha 1993

Foucault, Michel: Diskurs, autor, genealogie. Praha 1994

Foucault, Michel: Dohlížet a trestat. Praha 2000

Foucault, Michel: Myšlení vnějšku. Praha 2003

Foucault, Michel: Psychologie a duševní nemoc. Praha 1971

Freud, Sigmund: O člověku a kultuře. Praha 1989

Freud, Sigmund: Totem a tabu. Praha 1991

Fromm, Erich: Budete jako Bohové. Radikální interpretace Starého zákona a jeho tradice. Praha 1993

Fromm, Erich: Strach ze svobody. Praha 1993

Fromm, Erich: Umění být. Praha 1994

Gasset, José, Ortega: Vzpoura davů. Praha 1993

Geertz, Clifford: Interpretace kultur . Praha 2000.

Gellner, Arnošt: Národy a nacionalismus . Praha 1993

Gellner, Ernest: Rozum a kultura . Historická úloha racionality a racionalismu . Brno 1999.

Gellner, Ernest: Pluh, meč a kniha: Struktura lidských dějin . Brno 2001.

Gellner, Ernest: Nacionalismus . Brno 2003

Gennep van, Arnold: Přechodové rituály. Praha 1997

Heller, Jan – Mrázek, Milan: Nástin religionistiky. (Uvedení do vědy o náboženství). Praha 1988

Horská, Pavla – Kučera, Milan – Maur, Eduard – Stloukal, Milan: Dětství, rodina a stáří v dějinách Evropy. Praha 1990

Horský, Jan – Seligová, Markéta: Rodina našich předků: Praha 1996

Horyna, Břetislav: Úvod do religionistiky. Praha 1994

Horyna, Břetislav - Pavlincová, Helena: Dějiny religionistiky. Olomouc 2001

Janeček, Petr (ed.): Folklor v atomovém věku. Praha 2011

Jones, Steve: Y: Původ mužů. Praha 2008

Kolektiv autorů: Sociální a kulturní antropologie. Praha 2000

Kraft, Hartmut: Tabu. Magie a sociální skutečnost. Praha 2006

Lewis-Williams, David – Pearce, David: Mysl v jeskyni. Vědomí a původ umění. Praha 2007

Lewis-Williams, David – Pearce, David: Uvnitř neolitické mysli. Praha 2008

Lévi-Strauss, Claude: Smutné tropy. Praha 2006

Lévi-Strauss, Claude: Strukturální antropologie. Praha 2006; Strukturální antropologie II. Praha 2007

Lévi-Strauss, Claude: Mythologica I – Syrové a vařené. Praha 2006; Mythologica II - Od medu k popelu. Praha 2006; Mythologica III - Původ stolničení. Praha 2008

Lévi-Strauss, Claude – Beguivinová, Helena: Mythologica IV - Nahý člověk. Praha 2008

Lewis-Williams, David – Pearce, David: Uvnitř neolitické mysli. Vědomí, vesmír a říše bohů. Praha 2008

Lovelock, James: Gaia. Živoucí planeta. Praha 1994

Lorenz, Konrad: Takzvané zlo. Praha 1992

Martino de, Ernesto: Magický svět. Praha 2002

Pokorný, Jan: Lingvistická antropologie, jazyk, mysl a kultura. Praha 2010

Pospíšil, Leopold, Jaroslav: Etnologie práva. Praha 1997

Salzmann, Zdeněk: Jazyk, kultura a společnost. Úvod do lingvistické antropologie. Český lid-suplement. Praha 1997

Sokol, Jan: Filosofická antropologie. Člověka jako osoba. Praha 2008

Skupník, Jaroslav: Antropologie příbuzenství. Příbuzenství, manželství a rodina v kulturně antropologické perspektivě. Praha 2010

Souček, Tomáš – Veselý, Karel – Vladimír 518: Kmeny. Současné městské subkultury. Praha 2011

Soukup, Martin: Základy kulturní antropologie. Praha 2009

Soukup, Václav: Dějiny antropologie - Encyklopedický přehled dějin fyzické antropologie, paleontologie, sociální a kulturní antropologie. Praha 2005

Soukup, Václav: Dějiny sociální a kulturní antropologie . Nové rozšířené vydání. Praha 1996

Sykes, Bryan: Sedm dcer Eviných. Praha 2004

Tesař, Filip: Etnické konflikty. Praha 2007

Uhlíř, Martin: Jak jsme se stali lidmi. Praha 2007

Walls, Spencer: Adam a jeho rod. Genetická odysea člověka. Praha 2005

Weber, Max: Sociologie náboženství. Praha 1998

Xenofantov, Gavril: Sibiřští šamani a jejich ústní tradice s dodatkem Šamanismus a křesťanství. Praha 2001

Last modified: Wednesday, 8 June 2016, 8:39 AM