Vysvětlení názvu předmětu

dulezitePoznámka autora k názvu studijního předmětu:

Vážení studenti,

na úvod je třeba vysvětlit některé nejasnosti týkající se pojmenování a především samotného obsahu předmětu.

Předmět se oficiálně jmenuje KULTURNÍ ETNOGRAFIE, což je název, který se pro něj na UJAK užívá již několik let. Tento název je poněkud zavádějící a také nelogický. V českém jazyce je pojem etnografie relativně úzce vymezen a nepokrývá celou problematiku studia lidské kultury a společnosti.

Etnografie je obecně brána jako ryze deskriptivní obor, jehož hlavní pracovní metodou je terénní sběr a popis dat, především z oblasti tradiční lidové kultury. Z pohledu studia lidské kultury a společnosti tedy stojí úplně na počátku. Je samozřejmě velice důležitá, poněvadž je to právě ten obor, který sbírá, třídí a systematizuje data získaná během terénních výzkumů v různých společenstvích.

Jedná se tedy o základní badatelskou činnost, na kterou pak navazují práce syntetizující a teoretické, které získaná data zobecňují a zařazují do širších mezikulturních, historických a společenských souvislostí.

Pro tuto fázi výzkumu se v Evropě tradičně užívá názvu ETNOLOGIE, zatímco v anglosaském prostředí KULTURNÍ (USA) a SOCIÁLNÍ (Velká Británie) ANTROPOLOGIE.

Nejobecnějším a nejvíce obsáhlým termínem odrážejícím složitost možných předmětů každé vědy o člověku je ANTROPOLOGIE. Proto se od druhé poloviny minulého století i v Evropě začíná pro obor studující kulturní a sociální aspekty lidské existence stále více užívat SPOJENÝ termín KULTURNÍ A SOCIÁLNÍ ANTROPOLOGIE, i když by z pohledu evropské tradice více vyhovoval název ETNOLOGIE.

DŮVOD: KULTURNÍ A SOCIÁLNÍ ANTROPOLOGIE sice vychází z anglosaské tradice, jejich pojetí lidské kultury a společnosti je však podstatně širší, protože syntetizují i poznatky dalších oborů týkajících se studia člověka, lidské společnosti a kultury. 

Na základě kulturně a sociálně antropologického pojetí je koncipován i tento studijní předmět, jehož nepřesný název je důsledkem určitých terminologických nejasností v českém prostředí v nedávné minulosti. Z důvodu akreditace a s ní spojených studijních plánů budeme tedy i nadále oficiálně užívat název Kulturní etnografie. Přesně se budeme terminologií zabývat a vysvětlíme si obsah a historický vývoj jednotlivých pojmů hned v první studijní jednotce.

Last modified: Wednesday, 8 June 2016, 8:39 AM