9.2 Přednosti etických kodexů

9. 2 Přednosti etických kodexů

Kodexy samozřejmě nemohou vyřešit všechny problémy, které vyvstanou v rámci vztahů uvnitř organizací a podniků i mezi nimi. Objevuje se zde i otázka jejich právní závaznosti. Nicméně je třeba zdůraznit, že mají řadu pozitiv, jak uvádí Pavel Seknička:

 • Kodex dává managementu a zaměstnancům vodítko, nástroj umožňující upevňovat firemní kulturu odrážející hodnoty uznávané firmou. Definuje firemní politiku ve všech možných oblastech a ve vztahu k různým participujícím (zájmovým) skupinám. Omezuje subjektivitu a nekonzistentnost v rozhodování.
 • Zlepšuje reputaci firmy na veřejnosti i u zákazníků.
 • Je jakousi ochranou organizace při obvinění z neetického jednání či porušení zákona.
 • Demonstruje snahu organizace jednat v souladu s platnými normami a dobrými mravy. (Řada manažerů se vyslovila, že jim kodex „zachránil kůži“ v nějakém sporu).
 • Zvyšuje loajalitu zaměstnanců, hrdost být zaměstnancem dané firmy a usnadňuje tak získávání vysoce kvalitních pracovníků.
 • Napomáhá vytvářet příznivé pracovní klima.
 • Je důležitým předpokladem účinného vedení. Dosahování vysoké standardu v jednání vrcholového managementu velmi pozitivně ovlivňuje ostatní zaměstnance. Je katalyzátorem pozitivních změn.
 • Napomáhá vyjádření zájmů organizace, stanovení cílů i jejich plnění.
 • Usnadňuje jednání se zainteresovanými skupinami.
 • Napomáhá dobré a otevřené komunikaci.
 • Zabraňuje nadřízeným, aby po podřízených požadovali nesprávné jednání.
Zvětšuje výkonnost organizace a její konkurenční schopnost (produktivitu), zlepšuje a zjednodušuje komunikaci s partnery.
Last modified: Wednesday, 8 June 2016, 8:39 AM