7.1 Jan Amos Komenský

7. 1 Jan Amos Komenský

Jak vidíme průhled do jednotlivých etap života této významné mravní osobnosti, teologa, filosofa, pedagoga? Otec ho vedl od útlého mládí k tomu, co prospívá celku lidského společenství. Dětství předčasně ukončilo osiření ve dvanácti letech, studuje v cizině. Pracuje pak ve vlasti, v níž přicházející absolutismus ohrožuje zbytky svobod hájených od husitství. Prožívá bělohorskou katastrofu a potom přichází stres a vykořeněnost exulanta.

Komenský myslí stále na svůj národ a cítí se být jeho vyslancem ve službách anglických, švédských, uherských i nizozemských. Je zde sice uctíván jako geniální reformátor školství, ale trpce si uvědomuje, že pedagogika není jeho nejvlastnějším posláním. Vnímá ponížení v postavení prosebníka, když se musí dožebrávat u svých mecenášů pomoci pro těžce zkoušené krajany.

Vnitřní uzpůsobenost Komenského podle Amedea Molnára vedla k přesahu sebe sama, k transcendentnu. Což nebyl poutníkem z Labyrintu světa a ráje srdce on sám? Mluví za sebe i v Hlubině bezpečnosti.

Byl obdarován „srdcem dychtícím po obecném dobru,“ píše Molnár, takže celý život zůstal „mužem touhy“. Cítil lásku k lidem a k univerzálním hodnotám, která mu byla hybnou silou přesahu, jenž konstituuje pravé lidství. Tento myslitel napsal kromě jiného velkolepý spis Obecné porady o nápravě věcí lidských , který návrhem na úpravu lidských vztahů na celé zeměkouli na základě celkového pojetí smyslu a směru dějinného vývoje, smyslu a směru.

Last modified: Wednesday, 8 June 2016, 8:39 AM