5.4 Jakou hodnotou je solidarita

5.4 Jakou hodnotou je solidarita

duleziteV běžném jazyce „solidarita“ znamená vzájemný závazek či ochotu vzájemně se podporovat. Podle Anzenbachera princip solidarity zavazuje k sociální spolupráci, jejímž cílem je zaručit lidsko-právní status osoby pro všechny. Tak jako personalita, tak i solidarita se zásadně nachází v globální perspektivě celého lidstva. Jaký je vztah této perspektivy k státní právní pospolitosti, k diferenciaci dílčích systémů a k pluralitě sociálních útvarů, to je tématem subsidiarity.

Propojení personality a solidarity shrnuje Walter Kerber takto: „Členové společenského celku jsou vztaženi k společenství a nalézají svůj rozvoj ve službě společenství. A naopak společenství je opět vztaženo k členům, v nichž a z nichž jedině existuje. Nejprve je tedy nutno vycházet z faktické vzájemné závislosti člena na společenství a společenství na členech. V tomto smyslu je princip solidarity výpovědí o společenském bytí. Z toho také vyplývá povinování jednat podle této závislosti tak, že jednotlivec přináší svůj příspěvek společenství a společenství pomáhá všem svým členům k rozvoji.“

Etický postoj solidarity plyne bezprostředně ze základního postoje odpovědnosti. Neboť odpovědnost se sama ze sebe rozvíjí ke spoluodpovědnosti. Wilhelm Weischedel zdůrazňuje, že být solidární znamená být spoluzodpovědný, dělat s druhými společné věci, zastávat se jich, zastupovat je, pomáhat jim. Celé bytí člověka se odehrává ve střídání solidarity a rivality. Právě proto je každý vyzván, aby solidaritu uskutečňoval jako důležitý etický požadavek (in W. Weischedel).

Člověk by měl být solidární nad rámec soukromé oblasti, a to především na poli veřejnosti.

zajímavostBez solidarity nemůže být úspěšná žádná vláda. Politické strany by měly zachovávat určitou míru vzájemné solidarity, namísto toho, aby především zdůrazňovaly vzájemné rozdíly – to působí rušivě. Jako bariéra praktické solidarity působí: úzkoprsý nacionalismus, tvrdohlavá rivalita a nevelkorysé trvání na zvláštních právech.

Jde o obecnou lidskou solidaritu, sounáležitost s druhými. Lidstvo je jeden celek, člověk je přirozeně spojen se všemi bytostmi, které mají lidskou tvář. „Jak důležité je hledět druhému do ,Tváře‘,“ to vědí mnozí filosofové.

Last modified: Wednesday, 8 June 2016, 8:39 AM