4. Úvod - Etika se neobejde bez hodnotových postojů

Úvod do problematiky studijní jednotky

Hodnota ... je to v lidském životě zakotvená a zabydlená výzva. Hodnoty tak jsou fenomenálně transcendentní. Jsou o sobě, ale přitom zároveň tak, že staví nárok na člověka, jsou trvalým požadavkem, před který je člověk postaven. Hodnoty se člověku dávají jen v prožitku, ve zkušenosti. A když zakoušíme hodnoty, zakoušíme zároveň naši trvalou závislost na nich. Hodnoty tedy nejsou, protože my hodnotíme, odmítáme a oceňujeme, naopak, my jako lidé se můžeme chovat jen hodnotově, každé naše jednání, čin i myšlenka se nutně, ať vědomě nebo nevědomě, pohybují v modu hodnot.“ (in Naděžda Pelcová: Vzorce lidství, 2010, s. 116)

důležitéEtika a hodnoty, to jsou spojité nádoby, to je výzva pro naše hledání, pro úsilí o vlastní etické zakotvení lidské bytosti i demokratické společnosti, která usiluje o takové hodnoty jako je pravda, spravedlnost, svoboda a odpovědnost. Hodnoty mají svůj přesah. Jsou trvalým požadavkem vůči člověku. Jsou tu odpradávna, jen je potřeba je vnímat, rozvzpomenout se na ně. Naše civilizace má své kořeny, své hodnoty, které bychom neměli povrchně a pohodlně relativizovat. Hodnot jsou naopak něčím, co bychom měli vnímat s respektem a ochraňovat jako důležitou součást našeho lidství, našeho života.

Last modified: Wednesday, 8 June 2016, 8:39 AM