Obsah

1. Jsme bytosti tázající se
Úvod do problematiky studijní jednotky
1.1 Člověk je sám sobě otázkou
Kdo jsem, kam jdu, proč jsem tady, jaké je moje určení, poslání? Kladu si otázky
ohledně dobra a zla?
Potřebuje člověk řád?
Jak rozumět pojmu „obnova morálky“
1.2 Otázka „dobra“
Eudaimonia
Dobrý život, správné činy
Dobrý život – hodnotové postoje
1.3 Moudrost jako univerzální hodnota lidstva
Co je moudrost?
Desatero důvodů, proč se zabývat otázkami moudrosti
Charakteristiky moudrých lidí
Myšlenková mapa k tradičním hodnotám (bude doplněna)
Případová studie, kazuistika, příklad (aplikace teorie do praxe)
O životních krizích
Kontrolní otázky a cvičení
Shrnutí
Myšlenková mapa (ke studijní jednotce) bude doplněna
Literatura ke studijní jednotce

2. Artikulace etiky v kódu dnešní doby
Úvod do problematiky studijní jednotky
2.1 Etymologický význam pojmu etika
Jak můžeme vymezit etiku?
Etika je fenomén procházející dějinami lidstva
Čím se etika zabývá?
Proč je etika důležitá?
Z jakého důvodu se dnes tak často mluví o etice?
Etické myšlení
Artikulace etiky v kódu dnešní doby
Je třeba mít na mysli tradiční hodnoty
2.2 Individuální etika
Sebepoznání – sebereflexe – sebepojetí
Praktické poznámky k psychohygieně
Duševní vyrovnanost jako etický požadavek?
Princip výkonu v protikladu k principu účasti
Naše Já potřebuje své odpovídající Ty
Případová studie, kazuistika, příklad (aplikace teorie do praxe)
„Já“ a „Ty“
Kontrolní otázky a cvičení
Shrnutí
Literatura ke studijní jednotce

3. Etika se neobejde bez komunikace
Úvod do problematiky studijní jednotky
3.1 Komunikace a lidské bytí
Mezilidská komunikace má dialogickou povahu
Potřeba dialogu – potřeba komunikace – potřeba partnerství
Ladislav Hejdánek: Dialog jako převratné setkání
Milan Balabán: Cestou necestou k té cestě, která znamená život
Kontrolní otázky a cvičení
Shrnutí
Literatura ke studijní jednotce

4. Etika se neobejde bez hodnotových postojů I
Úvod do problematiky studijní jednotky
4.1. Jako lidé zaujímáme neustále hodnotové postoje
Jak rozumíme pojmu „hodnota“
Co pro nás znamená pravda a pravdivost
Co rozumíme pod pojmem „štěstí“
Sebeovládání a uvážlivost
Velkomyslnost a laskavost patří k dobrému životu
Duševní rovnováha a trpělivost
Základní ctnosti nás provázejí už od antiky
Je třeba revitalizovat občanské ctnosti
4.2 Svoboda člověka jako nezpochybnitelná hodnota života
Svoboda a její omezení
Wilhelm Weischedel a jeho pohled na svobodu
Jak vnímá svobodu Erich Fromm
Jak nahlíží na problematiku svobody Ladislav Hejdánek
4.3 Odpovědnost je nedílnou součástí svobody
Odpovědnost je důležitá etická hodnota
Jak vnímá odpovědnost Jacques Derrida
Odpovědnost viděná očima Emmanuela Lévinase
Odpovědnost podle Ladislava Hejdánka
Jan Sokol a prostor odpovědnosti
Případová studie, kazuistika, příklad (aplikace teorie do praxe)
Ctnosti a jejich revitalizace
Kontrolní otázky a cvičení
Shrnutí
Literatura ke studijní jednotce

5. Etika se neobejde bez hodnotových postojů II
Úvod do problematiky studijní jednotky
5.1 Co v lidském životě znamená svědomí
Svědomí můžeme chápat jako vnitřní hlas
Otázka svědomí je složitou problematikou
5.2 Bez odpuštění se lidský život nedá žít
5.3 Schopnost prožívat naději je důležitou součástí lidské bytosti
5.4 Jakou hodnotou je solidarita
5.5 Škála hodnot a hledání norem
Hledání škály hodnot
Jak vnímat Desatero v dnešní době
Jak vidí Desatero studenti UJAK
Případová studie, kazuistika, příklad (aplikace teorie do praxe)
Jak vnímá Desatero veřejnost
Kontrolní otázky a cvičení
Shrnutí
Literatura ke studijní jednotce

6. Člověk a jeho bytí z pohledu etiky
Úvod do problematiky studijní jednotky
6.1 Vytváření duchovně intelektuálních schopností
Péče o duši u Sókrata, J.Patočky a R. Palouše
Emoční inteligence a nutnost jejího pěstování
Emocionální dospělost je žádoucí
Vzdorujme destruktivnímu fenoménu manipulace
Odvrácená tvář společnosti – šikanování
Krátké kazuistiky z knihy Michala Koláře Bolest šikanování
6.2 Jaký je smysl lidské existence? Proč si neustále klademe otázku po nesmrtelnosti?
Životní krize může znamenat dozrání a prohloubení lidské bytosti
Utrpení, nemoc a smrt k životu patří
Utrpení má svůj smysl a jeho hodnota je očistná
Smrt jako existenciální problém
6.3 Zralý přístup ke smrti bez falešné tabuizace
Rozvoj paliativní medicíny a hospicového hnutí
Hospicové hnutí a podaná ruka v těžkých životních situacích
Eutanazie jako dilema
Případová studie, kazuistika, příklad (aplikace teorie do praxe)
Etické aspekty práce s osobami s progresivním onemocněním
Sókratova obhajoba
Kontrolní otázky a cvičení
Shrnutí
Literatura ke studijní jednotce
7. Mravní vzory
Úvod do problematiky studijní jednotky
7.1 Jan Amos Komenský
7.2 Tomáš Garrigue Masaryk
7. 3 Albert Schweitzer
7.4 Dietrich Bonhoeffer
7.5 Přemysl Pitter
7.6 Nicolas Winton
Případová studie, kazuistika, příklad (aplikace teorie do praxe)
Ctnosti k člověku patří od antiky aneb Havlovo senzorium
Kontrolní otázky a cvičení
Shrnutí
Literatura ke studijní jednotce

8. Etika a média
Úvod do problematiky studijní jednotky
8.1 Etika médií optikou filosofa a esejisty Gillese Lipovetskeho
8.2 Ne vše, co člověk může, také smí - tabu a jeho překračování.
8.3 Jak je tomu s odpovědností médií
8.4 Média by měla odpovědně reflektovat dobu
Případová studie, kazuistika, příklad (aplikace teorie do praxe)
Příklady morálních dilemat v tisku
Příklady morálních dilemat ve filmu
Příklady morálních dilemat v literatuře
Kontrolní otázky a cvičení
Shrnutí
Literatura ke studijní jednotce

9. Etika a dilemata současnosti
Úvod do problematiky studijní jednotky
9.1 S pojmem etika se v současnosti setkáváme ve všech oborech
9.2 Přednosti etických kodexů
9.3 Současné chápání společenské odpovědnosti v podnikatelské sféře
9.4 Jaké jsou současné etické výzvy
9.5 Světový étos jako základ světové společnosti
9.6 Existujeme v globálním světě
9.7 Globalizace světa
Případová studie, kazuistika, příklad (aplikace teorie do praxe)
O kotvě života – S filozofkou Annou Hogenovou o péči o duši a životě v jeskyni
Kontrolní otázky a cvičení
Shrnutí
Literatura ke studijní jednotce

Výkladový slovník etických pojmů

Last modified: Wednesday, 8 June 2016, 8:39 AM