Návod ke studiu

Jak pracovat s touto studijní oporou?úsměv

Tato studijní opora je určena studentům distančního vzdělávání na Univerzitě J. A. Komenského Praha. Jedná se o studijní základ praktické etiky, která má své kořeny v obecné etice, jež je náročnou filosofickou disciplínou pěstovanou již od antiky.

Dnes obecnou etiku artikulujeme v kódu současné doby a přizpůsobujeme ji požadavkům jednotlivých oborů a oblastí (média, instituce, firmy apod.), v nichž bývá aplikována. Obecně lze říci, že etika je rozhodování mezi dobrem a zlem na pozadí lidských vztahů. Etika leží na průsečíku humanitních věd, jako jsou filosofie, sociologie, psychologie, antropologie atd., a také teologie, má do nich tedy přesahy. I ty budou v textu v případě potřeby průběžně zmiňovány.

Cílem kurzu je pochopit etiku jako disciplínu, týkající se způsobu myšlení, hodnotových postojů, mravních citů a mezilidských vztahů a získat základní přehled o těchto souvislostech. Obsah kurzu předpokládá znalosti obecných humanitních věd v rozsahu obvyklého středoškolského vzdělání.

Je důležité naučit se získané znalosti aplikovat v praxi. K tomu slouží mimo jiné kazuistiky a případové studie, prezentované pomocí různých žánrových útvarů (novinářské sloupky, eseje, fejetony apod.). K pochopení předkládané látky pomáhají i myšlenkové mapy, tabulky a schémata, která za pomoci vizualizace a logiky umožňují lépe chápat souvislosti.

Základní metodou samostatného zvládání látky je souvislé studium po řadě jednotlivých studijních jednotek. Studijní jednotky jsou členěny do menších úseků. Je podstatné přejít k dalšímu úseku až po pochopení a praktickém zvládnutí významu zvýrazněných pojmů; to lze většinou ověřit relevantní otázkou z praktických cvičení, které jsou uvedeny na konci každé studijní jednotky. Po ukončení celé studijní jednotky je třeba tato cvičení a otázky detailně probrat, odpovědi a řešení alespoň bodově zachytit písemně. Až poté by mělo proběhnout porovnání vlastního řešení s příslušnou pasáží studijní jednotky. Hledání v daném textu bez pokusu o samostatnou odpověď není vhodnou studijní metodou.

Řada oddílů je uváděna inspirativním citátem, který by měl ve čtenáři příslušné části učebního textu vyvolat různé asociace a otázky. Ostatně platí ono známé, že „člověk je bytost tázající se“.

Na konci studijní jednotky se nachází stručné bodové shrnutí problematiky. Je určeno především k opakování, při kterém by se u každé teze mělo vybavovat ve studentově mysli podstatně více detailů a souvislostí; jedině to svědčí o zvládnutí a zapamatování studijního materiálu.
Za každou studijní jednotkou je uvedena literatura, kterou využívala autorka distančního textu při jeho přípravě. V případě zájmu si z nich může student prohloubit a rozšířit své znalosti. Dále je může využívat při přípravě své zápočtové práce.

Klíčové pojmy uvedené v záhlaví každé studijní jednotky nalezne studující buď přímo v textu nebo ve výkladovém slovníčku klíčových pojmů. Ten slouží k základní orientaci a opakování problematiky. Je však třeba varovat před redukcí studia pouze na definice pojmů uvedené v tomto slovníčku.

V průběhu semestru studenti dostanou za úkol napsat dvě krátké eseje (úvahy) v rozsahu 1-2 stránek A4 na tato témata:
– co pro člověka znamená smysl života
– jak vnímám žebříček hodnot.

K eseji (úvaze) lze připojit i kazuistiku. Zpracováním těchto esejí (úvah) student získává body pro udělení zápočtu.

Během jednosemestrálního distančního studia budou organizovány povinné tutoriály, které napomohou studujícím ke správnému přístupu k dané problematice a k jejímu pochopení. V průběhu těchto tutoriálů budou také na příkladech specifikovány požadavky na závěrečnou zápočtovou práci. Její vypracování prokáže studentovo pochopení látky a je podmínkou k udělení zápočtu.

videoSoučástí studijního textu je také DVD s názvem ETIKA, autorů O. Nytrové a V. Strachoty. Naleznete zde originální videonahrávky rozhovorů o etice, vedených s významnými českými osobnostmi současnosti, jejich postřehy o bytí a obecné etice, o postavení a významu etiky v současnosti. Studenti distanční formy studia získají toto DVD na 1. společném tutoriále.

Last modified: Wednesday, 8 June 2016, 8:39 AM