Slovník pojmů

Slovník pojmů pro všechny předměty


Browse the glossary using this index

Special | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | ALL

Page:  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  ...  19  (Next)
  ALL

A

Absence zodpovědnosti

Absence zodpovědnosti jako důsedek anonymity internetu znamená vyloučení zodpovědnosti v jakémoliv smyslu vůči komukoliv jinému kromě sebe (11.1) .

Adaptační cyklus

6. ročník collège není diferencován, všichni žáci se učí stejné předměty (francouzský jazyk, matematiku, první cizí jazyk, dějepis, zeměpis, technologie, vědy o životě a zemi, hudební, výtvarnou a tělesnou výchovu). Minimální počet hodin je 26. Školy ale mohou samy rozhodnout o větší hodinové dotaci pro určitý předmět, a to buď pro celou třídu nebo pro určitou skupinu žáků. Navíc všichni žáci navštěvují dvě hodiny týdně kurz, kde si osvojují metody práce na sekundární škole.

Agnosticizmus

Agnosticizmus - názor nepoznatelnosti světa kromě smyslové zkušenosti. 

Akustický komunikační kanál

Akustický komunikační kanál je takový, při němž komunikant přijímá informaci prostřednictvím sluchu.

Analýza rizik

Součást řízení, jejímž úkolem je rozeznat rizika, porovnat jejich závažnost, hledat příčiny a navrhnout postup minimalizace součtu všech relevantních rizik (optimalizace rizik) (7.2)

Anonymita internetu

Podstatně snížená možnost poznat skutečnou identitu autora sdělení (11.1).

Auditorium

Skupina uživatelů (příjemců) daného média; člen skupiny je recipient.

Autoregulace

Autoregulace, zahrnující etické kodexy a podobné normy chování, je realizována dobrovolně na základě vlastní zodpovědnosti pracovníky médií nebo jejich vlastními organizačními strukturami.

B

Berufsfachschule

Tato škola připravuje žáky na povolání nebo jim poskytuje odborné vzdělání a zároveň prohlubuje jejich všeobecné vzdělání. Tyto školy mají veliký rozsah kurzů. Studium se liší z hlediska vstupních požadavků, délky studia a dosažené úrovně. Délka studia závisí na specializaci a trvá nejméně jeden rok. Studium je zakončeno závěrečnou zkouškou. Pokud je délka studia delší je možno získat vysvědčení, které má stejnou platnost jako vysvědčení z reálné školy.

Billboard

Plakát

Page:  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  ...  19  (Next)
  ALL