Komentář

Komentář je žurnalistická forma zpracování informací o (aktuální) události nebo (častěji) několika událostech, pro níž je charakteristická analýza (klasifikační, kauzální, komparativní atp.) skutečností a jejich uvádění do souvislostí (6.2).

» Slovník pojmů