Forma POTu:

Úvod

něco o Vás, jakou práci děláte, jak používáte jazyk v pracovním i osobním životě,

jaké jste si vybrali téma (téma 1 anebo téma 2) a proč,

jak v hlavní části chcete postupovat.

Hlavní část

samotné zpracování.

Závěr

k čemu jste zpracováváním tématu dospěli,

jaké otázky Vás v průběhu zpracovávání napadaly,

popište jak zpracovávané téma konkrétně souvisí s Vaší komunikací (používáním jazyka) v práci, doma.

Téma 1:

Analýza textu, využití základních logických pojmů v jazyce

Vyberte si konkrétní výňatek z mediální diskuse, přejatého pracovního rozhovoru nebo úryvek z knížky (rozsah 1 – 2 A4). Je třeba ho v příloze práce opsat či oscanovat.

Zaměřte se na použité pojmy. Zda spolu souvisí či nesouvisí (určete vztah rod - druh), jaké typy pojmů jsou v textu použity (jedinečné, obecné, konkrétní, abstraktní, …). Zda se v textu vyskytují synonyma, homonyma.

Zaměřte se na výroky. Vypište z textu příklady výroků a rozdělte výroky na jednoduché a složené. U složených výroků vyznačte výrokovou formu, tj. z jakých jednoduchých výroků se složený výrok skládá, jaké logické spojky používá.

Téma 2:

Využití prvků výrokové logiky v reálné komunikaci

Nalezněte v reálné komunikaci (poslouchejte, dívejte se a zapisujte si) příklady využití základních logických funkcí pro spojování informací ve složené výroky. Pro každou základní logickou funkci uveďte alespoň 10 složených výroků, které odpovídají dané logické formě. (negace, konjunkce, disjunkce, implikace, ekvivalence). Připište k výrokům kontexty, tj. v jaké souvislosti byly použity.

Uveďte příklady složených výroků, které využívají pro složení více než 2 logické spojky. Zapište je pomocí formule. Analyzujte jejich pravdivostní hodnotu v závislosti na pravdivostních hodnotách jednoduchých výroků, které obsahují.

Nalezněte v reálné komunikaci příklad tautologického výroku, případně kontradiktorického výroku.

Due date: Monday, 1 April 2013, 11:00 PM