Topic outline

 • General

  Úvod do speciální pedagogiky

  Distanční studijní text pro 1. ročník bakalářského studia oboru Speciální pedagogika - vychovatelství

  e

  Autor: PhDr. Jarmila Klugerová, Ph.D. a Mgr. Bc. Blanka Gruberová

 • Topic 1

  SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKA JAKO VĚDNÍ OBOR, JEJÍ PŘEDMĚT A CÍLE. VZTAH SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKY K JINÝM OBORŮM.

  studijní cíleStudijní cíle: Po prostudování této kapitoly budete schopni:

  • definovat pojem speciální pedagogika
  • vyjmenovat a stručně popsat jednotlivé speciálně pedagogické disciplíny
  • vymezit předmět a cíle speciální pedagogiky
  • určit mezioborové vztahy speciální pedagogiky.

  cas ke studiuDoba potřebná ke studiu kapitoly: na studium této studijní jednotky si vymezte cca 1 hodinu.

  klicove pojmyKlíčové pojmy: speciální pedagogika, komprehenzivní speciální pedagogika, speciálně pedagogické jevy, speciálně pedagogické procesy, pomocné vědy, hraniční obory

 • Topic 2

  LEGISLATIVNÍ RÁMEC

  studijní cíleStudijní cíle: Po prostudování této kapitoly budete schopni:

  • legislativně vymezit speciální vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami
  • popsat nejdůležitější právní normy upravující vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami
  • definovat, kdo je dle zákona dítětem, žákem a studentem se speciálními vzdělávacími potřebami.

  cas ke studiuDoba potřebná ke studiu kapitoly: Naplánujte si alespoň 3 hodiny, protože bude nutné vypracovat také POT č. 1.

  klicove pojmyKlíčové pojmy: zákon č. 561/2004 Sb., vyhláška č. 72/2005 Sb., vyhláška č. 73/2005 Sb., zdravotní postižení, zdravotní znevýhodnění, sociální znevýhodnění, školské poradenské zařízení, asistent pedagoga, podpůrná opatření

 • Topic 3

  HISTORIE SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKY

  studijni cileStudijní cíle: Po prostudování této kapitoly budete schopni

  • objasnit vývoj vztahu společnosti k lidem s postižením
  • charakterizovat jednotlivá stádia vztahu společnosti k lidem s postižením
  • popsat jednotlivé etapy speciálně-pedagogického myšlení
  • objasnit význam a přínos některých osobností pro koncipování a vývoj oboru
  • popsat vývoj pojemnování oboru speciální pedagogiky.

  cas ke studiuDoba potřebná ke studiu kapitoly: cca 1,5-2 hodiny

  klicove pojmyKlíčové pojmy: likvidace, segregace, charitativní péče, rehabilitační a preventivní péče, etapy speciálně-pedagogického myšlení, léčebná pedagogika, pedologie, pedopatologie, sociální pedagogika, defektologie, speciální pedagogika

 • Topic 4

  ZÁKLADNÍ KATEGORIE A TERMINOLOGIE VE SPECIÁLNÍ PEDAGOGICE

  studijní cíleStudijní cíle: Po prostudování této kapitoly dokážete

  • orientovat se v základní terminologii speciální pedagogiky
  • vysvětlit jednotlivé pojmy užívané v terminologii speciální pedagogiky
  • provést komparaci jednotlivých pojmů
  • vysvětlit pojmy norma, normalita a abnormalita
  • objasnit rozdílnost pojetí normality ve společenských a lékařských vědách.

  cas ke studiuDoba potřebná ke studiu kapitoly: Tato studijní jednotka je náročná na zapamatování řady nových termínů a musíte vypracovat POT č. 2. Proto si na práci naplánujte alespoň 2 hodiny.

  klicove pojmyKlíčové pojmy: defekt, vada, defektivita, normalita, abnormalita

 • Topic 5

  SOCIALIZACE OSOB SE SPECIÁLNÍMI POTŘEBAMI

  studijní cileStudijní cíle: Po prostudování této kapitoly budete schopni

  • porozumět termínu socializace
  • charakterizovat jednotlivé stupně socializace
  • popsat rozdíl mezi integrací a inkluzí
  • objasnit školní integraci.

  cas ke studiuDoba potřebná ke studiu kapitoly: Také v této studijní části naleznete mnoho nových pojmů k pochopení a zapamatování. Budete na studium potřebovat cca 2 hodiny.

  klicove pojmyKlíčové pojmy: socializace, stupně socializace, resocializace, sociabilita, integrace, inkluze, školní integrace

 • Topic 6

  STRUKTURA SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKY

  studijni cileStudijní cíle: Po prostudování této kapitoly budete schopni

  • vyjmenovat a stručně popsat jednotlivé speciálně pedagogické disciplíny
  • vymezit základní terminologii a předmět jednotlivých speciálně pedagogických disciplín.

  cas ke studiuDoba potřebná ke studiu kapitoly: Naplánujte si cca 1 hodinu. 

  klicove pojmyKlíčové pojmy: systém speciální pedagogiky, diferencující a integrační činitelé.

 • Topic 7

  SOMATOPEDIE - SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKA OSOB S PORUCHAMI HYBNOSTI

  studijni cileStudijní cíle: Po prostudování této kapitoly budete schopni:

  • definovat somatopedii jako speciálně pedagogický obor
  • charakterizovat pojem hybnost
  • charakterizovat jedince tělesně postižené, nemocné a zdravotně oslabené
  • určit mezioborové vztahy speciální pedagogiky.

  cas ke studiuDoba potřebná ke studiu kapitoly: Naplánujte si cca 1 hodinu.

  klicove pojmyKlíčové pojmy: somatopedie, hybnost, zdravotní oslabení, dětská mozková obrna

 • Topic 8

  LOGOPEDIE - SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKA OSOB S NARUŠENÍM KOMUNIKAČNÍ SCHOPNOSTISTI

  studijni cileStudijní cíle: Po prostudování této kapitoly budete schopni:

  • vymezit základní terminologii
  • definovat logopedii jako speciálně pedagogický obor
  • charakterizovat pojem narušená komunikační schopnost
  • rozlišovat jednotlivé jazykové roviny.

  cas ke studiuDoba potřebná ke studiu kapitoly: cca 1 hodina

  klicove pojmyKlíčové pojmy: logopedie, komunikace, narušená komunikační schopnost, jazykové roviny

 • Topic 9

  SURDOPEDIE - SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKA OSOB S PORUCHAMI SLUCHU

  studijni cileStudijní cíle: Po prostudování této kapitoly budete schopni:

  • vymezit základní terminologii v oblasti surdopedie
  • definovat surdopedii jako speciálně pedagogický obor
  • charakterizovat osoby s postižením sluchu.

  cas ke studiuDoba potřebná ke studiu kapitoly: cca 2 hodiny

  klicove pojmyKlíčové pojmy: surdopedie, postižení sluchu, kochleární implantát

 • Topic 10

  TYFLOPEDIE - SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKA OSOB S PORUCHAMI ZRAKU

  studijní cíleStudijní cíle: Po prostudování této kapitoly budete schopni:

  • vymezit základní terminologii v oblasti tyflopedie
  • definovat tyflopedii jako speciálně pedagogický obor
  • charakterizovat osoby se zrakovým postižením
  • charakterizovat jednotlivé kategorie jedinců se zrakovým postižením.

  cas ke studiuDoba potřebná ke studiu kapitoly: cca 1 hodina

  klicove pojmyKlíčové pojmy: tyflopedie, osoby nevidomé, osoby slabozraké, osoby se zbytky zraku, poruchy binokulárního vidění

 • Topic 11

  ETOPEDIE - SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKA OSOB S PORUCHAMI CHOVÁNÍ

  studijni cileStudijní cíle: Po prostudování této kapitoly budete schopni:

  • vymezit základní terminologii v oblasti etopedie
  • definovat etopedii jako speciálně pedagogický obor
  • objasnit termín poruchy chování.

  cas ke studiuDoba potřebná ke studiu kapitoly: cca 1 hodina

  klicove pojmyKlíčové pojmy: etopedie, poruchy chování

 • Topic 12

  PSYCHOPEDIE - SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKA OSOB S MENTÁLNÍM POSTIŽENÍM

  studijni cileStudijní cíle: Po prostudování budete umět

  • vymezit základní terminologii v oblasti psychopedie
  • definovat psychopedii jako speciálně pedagogický obor
  • vysvětlit rozdíl mezi pojmem mentální postižení a mentální retardace
  • klasifikovat jednotlivé skupiny osob s mentální retardací.

  cas ke studiuDoba potřebná ke studiu kapitoly: opět si ponechte na studium cca 1 - 2 hodiny.

  klicove pojmyKlíčové pojmy: etopedie, mentální postižení, mentální retardace, demence

 • Topic 13

  SPECIFICKÉ PORUCHY UČENÍ 

  studijni cileStudijní cíle: Po prostudování této kapitoly budete umět:

  • vymezit základní terminologii v oblasti specifických poruch učení
  • charakterizovat jednotlivé druhy specifických poruch učení.

  cas ke studiuDoba potřebná ke studiu kapitoly: cca 1,5 hodiny

  klicove pojmyKlíčové pojmy: specifické poruchy učení, dyslexie, dysgrafie, dysortografie, dyskalkulie, dysmuzie, dyspinxie, dyspraxie

 • Topic 14

  SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKA OSOB SE SOUBĚŽNÝM POSTIŽENÍM VÍCE VADAMI 

  studijni cileStudijní cíle: Po prostudování této kapitoly budete dokážete:

  • vymezit základní terminologii v oblasti speciální pedagogiky vícenásobně postižených
  • uvědomit si úlohu alternativní a augmentativní komunikace.

  cas ke studiuDoba potřebná ke studiu kapitoly: tato studijní jednotka není příliš složitá, ale počítejte s časem na vypracování POTu a také na zvládnutí autoevaluačního testu. Proto si na její zvládnutí naplánujte cca 2 hodiny.

  klicove pojmyKlíčové pojmy: kombinované postižení, alternativní komunikace, augmentativní komunikace, hluchoslepota