Topic outline

 • General

  Vývojová psychologie

  Studijní text pro distanční studium na Univerzitě Jana Amose Komenského Praha

  e

  Autor: PhDr. Marie Vacínová, CSc.

 • Topic 1

 • Topic 2

 • Topic 3

  2. studijní jednotka

  cíleStudijní cíle: Po prostudování této části dokážete:

  • vysvětlit, co zkoumá a čím se zabývá vývojová psychologie, jedna ze základních psychologických disciplín,
  • objasnit pojem vývoj z pohledu psychologie,
  • popsat rozdíl mezi fylogenetickým vývojem a ontogenetickým vývojem,
  • vyjmenovat tři základní činitele, které ovlivňují vývoj duševna člověka.

  ke studiuČas potřebný na studium: Tato studijní část je stručná, pro někoho však může obsahovat nové pojmy. Snažte se je zapamatovat, budou vás provázet dalším studijním textem. K nastudování tohoto úvodu by vám měla stačit 1 hodina, včetně zodpovězení kontrolních otázek.

  pojmyKlíčové pojmy: dědičnost, ontogeneze, výchova, vloha, dispozice. 

 • Topic 4

  3. studijní jednotka

  cíleStudijní cíle: Nastudováním této části budete umět:

  • popsat, jakou roli hraje pro dítě jeho rodinné zázemí,
  • jaké specifické zvláštnosti má pro své členy rodina,
  • vysvětlit vztah dítěte k autoritě rodiče či vychovatele,
  • popsat základní principy rodinné výchovy,
  • charakterizovat nesprávné typy rodinné výchovy.

  ke studiuČas potřebný na studium: K nastudování této části by vám měla stačit 1 hodina, včetně zodpovězení kontrolních otázek. Kolik času pak věnujete otázce k zamyšlení je čistě na vás. Tato podkapitola se vám bude určitě dobře číst, některé uvedené příklady jste možná zažili na vlastní kůži.

  pojmyKlíčové pojmy: autorita, neúplná rodina, autoritativní výchova, odmítavá výchova, zanedbávající výchova, rozdílná výchova, úzkostlivá výchova, perfekcionalistická výchova, nedostatečná výchova, povolná výchova.

 • Topic 5

  4. studijní jednotka

  cíleStudijní cíle: Po prostudování následující části dokážete:

  • vyjmenovat vývojová období člověka,
  • charakterizovat prenatální, novorozenecké a batolecí období z pohledu vývojové psychologie,
  • popsat, jaká je role matky a ostatních členů rodiny či blízkých ve výše zmíněných obdobích.

  ke studiuČas potřebný na studium: K nastudované této části by vám měla stačit 1 - 2 hodiny, včetně zodpovězení kontrolních otázek za textem. Pokud jste již sami rodiči, možná pro vás nebude většina následujících informací úplně nová a snáze se Vám bude učit.  

  pojmyKlíčové pojmy: spontánní pohyb, reflexní pohyb, předřečové myšlení, experimentace, socializace, řečové myšlení, sebecit, lateralita, kognitivní procesy.

 • Topic 6

  5. studijní jednotka

  cíleStudijní cíle: Prostudováním této studijní pasáže budete umět

  • charakterizovat hlavní změny v duševní i fyzickém vývoji dítěte od tří do šesti let věku,
  • specifikovat rozvoj motoriky dítěte,
  • popsat vývojové zvláštnosti ve vnímání času, paměti, obrazotvornosti i myšlení dítěte,
  • charakterizovat prudký vývoj řeči a změny ve vývoji citů předškolního dítěte.

  ke studiuČas potřebný na studium: K nastudování následující části by vám mohla stačit 1 hodina, včetně zodpovězení kontrolních otázek.

  pojmyKlíčové pojmy: jemná motorika, egocentrické myšlení, myšlenkové operace, magické myšlení, vyšší city.

 • Topic 7

  6. studijní jednotka

  cíle Studijní cíle: Po prostudování následující části budete umět:

  • charakterizovat stadia vývoje kresby dítěte a její funkce při hodnocení dětské kresby při posuzování vyspělosti dítěte,
  • vyjmenovat vývojové předpoklady pro vstup dítěte do školy.

  ke studiuČas potřebný na studium: K nastudování následující části by vám měla stačit 1-2 hodiny, včetně zodpovězení kontrolních otázek. Do časového údaje ale není zahnuto vypracování Práce opravované tutorem (POT č.1). Nezapomeňte, že tento úkol je povinný. úsměv

  pojmyKlíčové pojmy: realistická kresba, rentgenové vidění, ortoskopické vidění, růstový věk, školní zralost, orientační test školní zralosti.

 • Topic 8

  7. studijní jednotka

  cíleStudijní cíle: Po nastudování následující pasáže studijního textu budete umět:

  • popsat charakteristické znaky období mezi šestým až jedenáctým rokem věku dítěte,
  • charakterizovat vývoj poznávacích procesů se zaměřením na vnímání, pozornost, paměť,
  • vysvětlit, jaké sociální vztahy vytváří dítě ve škole,
  • popsat vývoj vůle žáka.

  ke studiuČas potřebný na studium: K nastudování následující části by vám měla stačit asi 1 hodina, včetně zodpovězení kontrolních otázek.

  pojmyKlíčové pojmy: konkrétní operace, abstraktní operace, autonomní morálka, volní procesy.

 • Topic 9

  8. studijní jednotka

  cíleStudijní cíle: Po prostudování této studijní jednotky dokážete:

  • popsat tělesný a pohybový vývoj ve věku od 10 do 16 let,
  • charakterizovat vývoj poznávacích procesů v období puberty (vnímání, pozornost, představy, paměť, myšlení),
  • popsat růst kreativity dospívajících,
  • popsat citový vývoj dospívajících a faktory, které ho ovlivňují.

  ke studiuČas potřebný na studium: K nastudování následující části by vám měla stačit asi 1 hodina, včetně zodpovězení kontrolních otázek. Možná máte své období puberty ještě v živé paměti, nebo ji právě prožíváte se svými dětmi. V takových případech vám studium této části půjde snadněji. Práce opravovaná tutorem (POT č.2) není do časového údaje zahnuta.

  pojmyKlíčové pojmy: druhá strukturální přeměna organismu, denní snění, introverze, sebehodnocení.

 • Topic 10

  9. studijní jednotka

  cíleStudijní cíle: Po prostudování této části budete umět:

  • vyjmenovat vývojové úkoly adolescenta,
  • popsat fyzický, smyslový a rozumový vývoj jedince v období adolescence,
  • charakterizovat sociální vztahy v adolescenci,
  • popsat problematiku vztahů k druhému pohlaví.  

  ke studiuČas potřebný na studium: K nastudování následující části si naplánujte cca 1 hodinu, včetně zodpovězení kontrolních otázek.

  pojmyKlíčové pojmy: formální a neformální skupina, skupinová identita, osobní identita.

 • Topic 11

  10. studijní jednotka

  cíleStudijní cíle: Po prostudování této studijní jednotky dokážete:

  • popsat, kdy se člověk stává dospělým,
  • charakterizovat schopnost učit se v dospělém věku,
  • definovat problematiku pracovní výkonnosti v pozdní dospělosti,
  • popsat pojem životní perspektiva a jeho význam u dospělého člověka,
  • charakterizovat problematiku hledání párového a profesního.

  ke studiuČas potřebný na studium: Následující část je delší, k jejímu nastudování si naplánujte asi 1 - 2 hodiny, včetně zodpovězení kontrolních otázek.

  pojmyKlíčové pojmy: životní plán, psychický životní prostor, kompatibilita rolí, profesní život, životní perspektiva.

 • Topic 12

  11. studijní jednotka

  cíleStudijní cíle: Po studiu následujícího textu dokážete:

  • vymezit hranice stáří a popsat proces stárnutí,
  • charakterizovat současné psychologické teorie stárnutí,
  • popsat fyzické znaky stárnutí,
  • uvést, jak sami starší lidé prožívají stárnutí.

  ke studiuČas potřebný na studium: K nastudování následující části by vám měla stačit 1 hodina, včetně zodpovězení kontrolních otázek. Práce opravovaná tutorem (POT č.3) není do časového údaje zahnuta. 
   

   pojmyKlíčové pojmy: stereotyp, degenerativní změny, stárnutí, stáří.  

 • Topic 13

  12. studijní jednotka

  cíleStudijní cíle: Po prostudování následující části budete umět:

  • charakterizovat sociální aspekty stárnutí a stáří,
  • popsat vztah starších lidí k budoucnosti,
  • pojmenovat problémy spojené se smrtí a umíráním. 

  ke studiuČas potřebný na studium: Následující část je delší, k jejímu nastudování by vám měla stačit 1-2 hodiny, včetně zodpovězení kontrolních otázek.

  pojmyKlíčové pojmy: osamělost, role prarodiče, psychologie smrti.