Topic outline

 • General

 • Topic 1

  Definice a funkce sociologie

  studijní cileStudijní cíle: Po prostudování této studijní jednotky budete schopni

  • definovat sociologii a popsat její místo a ve společenských vědách
  • charakterizovat sociologické poznání a funkci sociologie
  • vyjmenovat základní směry sociologie
  • popsat historický vývoj sociologie a přínos některých hlavních osobností tohoto oboru.

  cas ke studiuDoba potřebná ke studiu: K prostudování této studijní jednotky budete potřebovat nejméně 3 hodiny. Nechte si dostatek času na přemýšlení o problematice a nezapomeňte si zodpovědět kontrolní otázky.

  klicove pojmyKlíčová slova a pojmy: filosofie, sociální psychologie, politologie, sociální realita, sociální fakt,sociální jev, sociální zkušenost, průmyslová revoluce, moderní společnost, paradigma, hodnota, norma, kauzalita, sociální statika a dynamika, boj o moc, elity.

 • Topic 2

  Typy společnosti

  studijni cileStudijní cíle: Po prostudování studijní jednotky dokážete

  • vysvětlit pojem sociální skupina a definovat kritéria pro klasifikaci sociálních skupin
  • popsat základní znaky sociálních skupin
  • vyjmenovat typy sociálních skupin a uvést jejich konkrétní příklady.

  cas ke studiuDoba potřebná ke studiu: Studijní jednotka není dlouhá, ale její obsah je velmi závažný a musíte jej dobře zvládnout. Také vypracování POT bude vyžadovat trochu času. Naplánujte si na studium alespoň 2 - 3 hodiny.

  klicove pojmyKlíčová slova a pojmy: dav, sociální skupina, osobnost, klasifikace skupin, vzájemné vztahy ve skupině, typy skupin, role jedince ve skupině.

 • Topic 3

  Kultura jako způsob života

  studijni cileStudijní cíle: Pro prostudování této části textu dokážete

  • vysvětlit sociologické pojetí kultury
  • vysvětlit pojem hodnota a hodnotový systém společnosti 
  • popsat Maslowovu pyramidu potřeb.

  cas ke studiuDoba potřebná ke studiu: Na studium této studijní části si naplánujte 2-3 hodiny. Určitý čas Vám ale také zabere zpracování úkolů.

  klicove pojmyKlíčová slova a pojmy: kultura, příroda, socializace, instituce, subkultura, enkulturalizace, kosmopolitismus, kulturní difuze, akulturalizace, masová kultura, zdraví, rodina, přátelství, vzdělání, peníze, láska.


 • Topic 4

  Člověk ve společnosti I

  studijni cileStudijní cíle: Studiem této studijní jednotky se seznámíte s procesem socializace a budete umět:

  • definovat pojem socializace a vysvětlit problematiku socializace,
  • popsat jak probíhá proces začleňování jedince do společnosti,
  • vysvětlit význam sociální kontroly a roli moci v procesu socializace.

  cas ke studiuDoba potřebná ke studiu: naplánujte si asi 3 hodiny, ať máte čas na vypracování POTu.

  klicove pojmyKlíčová slova a pojmy: člověk, společnost, socializace, solidarita, sociální nerovnost, diskriminace, spravedlivost, rovnost příležitostí, moc, sociální kontrola. 

 • Topic 5

  Člověk ve společnosti II

  studijni cileStudijní cíle: Nnavážeme na předcházející výklad a rozebereme otázky týkající se sociálního statutu a mobility. Po prostudování studijní jednotky dokážete:

  • definovat pojem sociální status a jeho dělení
  • popsat sociální mobilitu a její kritéria,
  • definovat pracovní mobilitu.

   

  cas ke studiuDoba potřebná ke studiu: tato studijní jednotka není náročná, nezapomeňte však na kontrolní otázky. Naplánujte si asi 1 - 2 hodiny.

  klicove pojmyKlíčová slova a pojmy: sociální status, sociální struktura, sociální mobilita, majetek, vzdělání, migrace, emigrace, exodus, pracovní mobilita.

 • Topic 6

  Struktura společnosti

  studijni cileStudijní cíle: V této části kurzu budeme rozebírat problematiku sociální stratifikace, struktury společnost, sociálních tříd a skupin.

  cas ke studiuDoba potřebná ke studiu: Na tuto náročnou a důležitou studijní jednotku si naplánujte nejméně 3 hodiny.

  klicove pojmyKlíčová slova a pojmy: sociální vrstva, společenská třída, sociální stratifikace, vrstvy, povolání, prestiž, strany, kasty, elity, anarchismus, oligarchie

 • Topic 7

  Sociální komunikace

  studijni cileStudijní cíle: V této část našeho putování sociologií si projdeme základní otázky sociální komunikace. Po jejím nastudování budete schopni:

  • vysvětlit, co je základním prvkem komunikace lidí
  • popsat specifika komunikace v lidské společnosti. 

  cas ke studiuDoba potřebná ke studiu: stačí cca 1 hodina

  klicové pojmyKlíčová slova a pojmy: sociální komunikace, diskuse, verbální a non-verbální komunikace, řeč, komunikant, komunikátor.

 • Topic 8

  Sociální vztahy

  studijni cileStudijní cíle: V závěrečné studijní jednotce probereme otázky formálních a neformálních vztahů a podrobně rozebereme problematiku konfliktů a nastíníme možnosti jejich řešení. Po prostudování textu dokážete:

  • definovat pojem konflikt a uvést klasifikaci konfliktů,
  • rozlišit pracovní, osobní a sociální konflikt,
  • popsat možnosti řešení interpersonálních konfliktů. 

  cas ke studiuDoba potřebná ke studiu: Naplánujte si na tuto studijní jednotku asi 2 hodiny.

  klicove pojmyKlíčová slova a pojmy: interakce, konflikt pracovní, konflikt osobní, sociální konflikt, konflikt neformální, konflikt potlačený, konflikt pravý, apetence, averze, konfliktní situace, afekt, konfrontace.  

 • Topic 9

  • Topic 10

   • Topic 11

    • Topic 12

     • Topic 13

      • Topic 14