Topic outline

 • General

  Psychologie

  Základy psychologie pro společný studijní základ bakalářského studia na Univerzitě J. A. Komenského Praha

  Studijní text pro distanční studium

  e

  Autor: PhDr. Marie Farková

 • Topic 1

  Studijní jednotka č. 1 - Počátky vývoje psychologického myšlení

  studijní cileStudijní cíl: Po prostudování tohoto textu budete schopni:

  • stručně popsat počátky psychologického myšlení v dějinách lidstva
  • vyjmenovat několik myslitelů z období starověku i středověku, kteří se těmito myšlenkami zaobírali.

  cas na studiumČas na studium: 3 hodiny

  klicove pojmyKlíčová slova a pojmy: duše, dech, rituály, temperament, charakterologie, psychofyzický problém, vrstvy duše, bulesis, podmínky pro zapamatování, empirismus a asocianismus, idola mentis, empirická indukce spiritus animales.

 • Topic 2

  Studijní jednotka č. 2 - Vliv vědeckého poznání 19. století

  studijní cileStudijní cíl: Po prostudování tohoto textu budete schopni:

  • definovat významné poznatky fyziologie, které byly potřebné pro vznik nového oboru psychologie
  • budete umět přiřadit autory k některým novým objevům a poznatkům medicíny a fyziologie.

  cas na studiumČas na studium: 1 hodina

  klicove pojmyKlíčová slova a pojmy: frenologie, řečová centra, reflexní oblouk, nervový vzruch, morfologie mozkových buněk, specifické nerové energie, přirozený výběr.

 • Topic 3

  Studijní jednotka č. 3 - Psychologie 20. století

   

  studijní cileStudijní cíl: Po prostudování tohoto textu budete schopni:

  • vyjmenovat a popsat základní psychologické směry 20. století,
  • vysvětlit principy bihaviorismu a jmenovat některé představitele tohoto směru,
  • popsat vývoj psychologie po 2. světové válce,
  • definovat základní znaky klasické psychologie.

  cas na studiumČas na studium: naplánujte si alespoň 3 hodiny

  klicove pojmyKlíčová slova a pojmy: strukturalismus, psychoanalýza, behaviorismus, gestalt psychologie, funkcionalismus, existencionalismus, daseinsanalýza humanistická psychologie, transpersonální psychologie, postmoderní psychologie.

 • Topic 4

  Studijní jednotka č. 4 - Biologická podstata psychiky

  studijní cileStudijní cíl: Po prostudování tohoto textu budete schopni:

  • popsat základní strukturu a funkce nervové soustavy člověka 
  • vysvětlit některé funkce mozku.

  cas na studiumČas na studium: Budete potřebovat cca 1 hodinu, záleží na tom, kolik si z této problematiky pamatujete ze středoškolského studia. Takže počítejte i s větším časovým prostorem.úsměv

  klicove pojmyKlíčová slova a pojmy: asociační dráhy, axon, dendrit, hemisféra, měkká plena, mozkomíšní mok, motorické dráhy, mozková kůra, nerv, nervová soustava, neuron, podkoří, senzitivní dráhy, tvrdá plena mozková.

 • Topic 5

  Studijní jednotka č. 5 - Základní pojmy z obecné psychologie

   studijní cileStudijní cíl: Po prostudování tohoto textu budete schopni:

  • vymezit psychologii jako vědu, její obory, základní pojmy a metody. 

  cas na studiumČas na studium: Naplánujte si alespoň 2 hodiny, budete potřebovat dostatek času na zodpovězení kontrolních otázek.

  klicove pojmyKlíčová slova a pojmy: chování, metoda, prožívání, psychologie, psychika, psychický jev, vědomí.

 • Topic 6

  Studijní jednotka č. 6 - Psychologie kognitivních procesů

   studijní cileStudijní cíl: Po prostudování tohoto textu budete umět:

  • identifikovat a definovat základní procesy, kterými člověk poznává svět i sebe samého,
  • umět popsat průběh, další znaky a souvislosti jednotlivých jevů. 

  cas na studiumČas na studium: 5 hodin

  klicove pojmyKlíčová slova a pojmy: kognice, vnímání, představivost, fantazie, myšlení, paměť, pozornost.

 • Topic 7

  Studijní jednotka č. 7 - Psychologie osobnosti I

  studijní cileStudijní cíl: Po prostudování tohoto textu budete umět

  • definovat osobnost, aktivačně motivační složku osobnosti a její význam,
  • diferencovat a analyzovat strukturální funkce osobnosti.

  cas na studiumČas na studium: Naplánujte si na studium asi 6 hodin a rozložte si jej do několika dnů, jak jste nabádáni autorkou textu. Také počítejte s časem na přípravu úkolů.

  klicove pojmyKlíčová slova a pojmy: osobnost, jáství, emoce, struktura osobnosti, motivace, potřeby, vůle

 • Topic 8

  Studijní jednotka č. 8 - Psychologie osobnosti II

  studijní cileStudijní cíl: Po prostudování tohoto textu dokážete:

  • vyjádřit vlastnímu slovy obsah dalších strukturálních komponent osobnosti,
  • dokážete diskutovat o vztazích mezi jednotlivými komponentami. 

  cas na studiumČas na studium: Naplánujte si 4 - 5 hodin.

  klicove pojmyKlíčová slova a pojmy: postoje, hodnoty, zájmy, schopnosti, temperamentové a charakterové vlastnosti, rysy osobnosti.

 • Topic 9

  Studijní jednotka č. 9 - Psychologie osobnosti III

  studijní cileStudijní cíl: Po prostudování tohoto textu budete schopni:

  •  

  cas na studiumČas na studium: 

  klicove pojmyKlíčová slova a pojmy:

 • Topic 10

  Studijní jednotka č. 10 - Sociální psychologie I

  studijní cileStudijní cíl: Po prostudování tohoto textu dokážete:

  •  porozumět souvislostem sociální podmíněnosti psychiky člověka,
  • aplikovat základní mechanismy fungování sociálních fakt na současnou realitu života lidí. 

  cas na studiumČas na studium: Naplánujte si na studium asi 2 hodiny.

  klicove pojmyKlíčová slova a pojmy: sociální fakta, kolektivní reprezentace, pravidla omezení, neotemie, instrumentalita.

 • Topic 11

  Studijní jednotka č. 11 - Sociální psychologie II

  studijní cileStudijní cíl: Po prostudování tohoto textu dokážete:

  • vlastními slovy popsat procesy socializace a sociálního učení,
  • vysvětlit význam těchto procesů,
  • aplikovat tyto poznatky na příkladech.

  cas na studiumČas na studium: Asi 1 - 2 hodiny.

  klicove pojmyKlíčová slova a pojmy: socializace, sociální učení, adjustace, maladaptace, procesy socializace, sociální dovednosti, asociální osobnost

 • Topic 12

  Studijní jednotka č. 12 - Sociální psychologie III

  studijní cileStudijní cíl: Po prostudování tohoto textu budete schopni:

  • analyzovat některé vztahy mezi lidmi, které se odehrávají v rámci interakcí,
  • porozumět některým postojům, se kterými se setkáte v rámci interakcí
  • porozumět a hodnotit vnímání lidí sebe navzájem.

  cas na studiumČas na studium: Naplánujte si asi 4 hodiny.

  klicove pojmyKlíčová slova a pojmy: sebepercepce, percepce druhých osob, interakce, předsudky, remodelace předsudků.

 • Topic 13

  Studijní jednotka č. 13 - Sociální psychologie IV

  studijní cileStudijní cíl: Po prostudování tohoto textu budete schopni:

  • posuzovat dynamiku událostí v rámci malé sociální skupiny
  • analyzovat děje v rámci komunikačních procesů mezi osobami. 

  cas na studiumČas na studium: 2 hodiny

  klicove pojmyKlíčová slova a pojmy: komunikátor, komunikant, neverbální komunikace, řečové registry, analýza diskurzu komuniké, malá sociální skupina, norma, sankce, konformita, pozice, role ve skupině.