Topic outline

 • General

 • Topic 1

 • Topic 2

 • Topic 3

 • Topic 4

 • Topic 5

 • Topic 6

 • Topic 7

 • Topic 8

 • Topic 9

 • Topic 10

 • Topic 11

 • Topic 12

 • Topic 14

 • Literatura

  Povinná studijní literatura

  ANZENBACHER, A.: Úvod do filosofie, Praha: SPN 1991. ISBN 80-04-26038-1

  GAARDER, J.: Sofijin svět, MKV Press Košice, 1995, ISBN 80-967294-5-4

  King, P.J., : Sto filosofů,  Praha:  Metamorfoza, spol.s.r.o. 2007, ISBN 978-80-7359-088-8

  Störig, H.- J.,: Malé dějiny filosofie. 5. vyd. Praha: Zvon, 1991 IBSN 807113-041

  TRETERA, I.: Nástin dějin evropského myšlení: od Thaléta k Rousseauovi. Praha 1999. ISBN 80-7185-243-0

  VACÍNOVÁ, T. Dějiny vzdělávání od antiky po Komenského. Praha: UJAK, 2009. ISBN 978-80-86723-74-7.

  VOJTÍŠEK, Z.: Encyklopedie náboženských směrů a hnutí v České republice: náboženství, církve, sekty, duchovní společenství. Praha : Portál, 2004. ISBN 80-7178-798-1

  Doporučená literatura:

  Arendt, H. Krize kultury (Čtyři cvičení v politickém myšlení). Praha: Mladá fronta, 1994.

  Beneš, M. a kol. Idea vzdělávání v současné společnosti. Praha, Eurolex Bohemia.

  Brezinka, W. Filozofické základy výchovy. Praha: ZVON, 1996.

  Berger, P.; Luckmann, T. Sociální konstrukce reality. Brno: CDK, 1996.

  Bollnow, O.E. Existenzphilosophie und Pädagogik. Versuch über unstetige Formen der Erziehung. Stuttgart: Verlag W. Kohlhammer, 19977.

  Bourdieu, P. Teorie jednání. Praha: Karolinum, 1998.

  Brezinka, W. Východiska k poznání výchovy. Úvod k základům vědy o výchově, k filozofii výchovy a k praktické pedagogice. Brno: nakl. L. Marek, 2001.

  Dewey, J. Demokracie a výchova. Praha: J. Laichter, 1932.

  Dewey, J. Experience and Education. New York: The Free Press, 1997.

  Dewey, J. The Child and the Curriculum. Chicago: The University of Chicago Press, 1914.

  Dewey, J. The Quest for Certainty. A study of the Relation of Knowledge and Action. N. Y.: Capricorn Books, G.C. Putnam´s Sons, 1929.

  Dilthey, W. Grundlinien eines Systems der Pädagogik. Heidelberg: Quelle & Meyer Verlag, 1954.

  Dilthey, W. Uvedení ve vědy duchové. Pokus položiti základ ke studiu společnosti a dějin. Praha: Pelcl, 1901.

  Durkheim, É. Dualita lidské přirozenosti a její společenské podmínky. In Cahiers du CEFRES n. 8, 1995, s. 16-34.

  Fabre, M. Penser la formation. Paris: PUF, 2006.

  Fabre, M. Philosophie et pédagogie du problème. Paris: Vrin, 2008.

  Fichte, J. G. Pojem vzdělance. Praha: Svoboda, 1971.

  Fink, E. Erziehungwissenschaft und Lebenslehre. Freiburg: Rombach Verlag, 1970.

  Fink, E. Grundfragen der systematischen Pädagogik. Freiburg: Rombach Verlag, 1978.

  Fink. E. Natur, Freiheit, Welt. Philosophie der Erziehung. Köningshausen und Neumann, Würzburg 1992.

  Finkielkraut, A. Destrukce myšlení. Brno: Atlantis, 1993.

  Foucault, M. Archeologie vědění. Praha: Herrmann a synové, 2002.

  Foucault, M. Diskurs, autor, genealogie. Praha: Svoboda, 1994.

  Foucault, M. Dohlížet a trestat: kniha o zrodu vězení. Praha: Dauphin, 2000.

  Freire, P. Pedagogy of the Oppressed. New York: Continuum, 2000.

  Gutek, G. L. New Perspectives on Philosophy and Education. Columbus: Pearson, 2008.

  Hager, F.-P. Platón a platonismus v dějinách výchovy. Praha: Karlova univerzita, 1994.

  Herder, J. G. Listy na podporu humanity. Praha: Český klub/NJŠ, 2003.

  Hessen, S. Filosofické základy pedagogiky. Praha: Čs. grafická unie, 1936.

  Huizinga, J. Ve stínech zítřka. Praha: Paseka, 2000.

  Illich, I. Odškolnění společnosti. Praha: SLON, 2000.

  Kaščák, O.; Pupala, B. Výchova a vzdelávanie v základných diskurzoch. Prešov: Rokus, 2009.

  Kierkegaard, S. Současnost. Praha: Votobia, 1996.

  Komenský, J. A. Všenáprava. Brno: Soliton, 2008.

  Koninck, Th. de. Philosophie de lʼéducation. Essai sur le devenir humain. Paris: PUF, 2004.

  Kratochvíl, Z. Výchova, zřejmost, vědomí. Praha: Herrmann & synové, 1995. 

  Liessmann, K.-P. Teorie nevzdělanosti. Praha: Academia, 2008.

  Lipovetsky, G. Éra prázdnoty. Úvahy o současném individualismu. Praha: Prostor, 2008.

  Lipovetsky, G. Paradoxní štěstí. Esej o hyperkonzumní společnosti. Praha: Prostor, 2007.

  Lyotard, J.-F. Postmoderní situace. In O postmodernismu. Praha: FÚ AV ČR, 1993.

  Lyotard, J.-F. Postmoderno vysvětlované dětem. Postmoderní situace. In O postmodernismu. Praha: FÚ AV ČR, 1993.

  Meirieu, Ph. La pédagogie entre le dire et le faire. Paris: ESF editeur, 1996.

  Meirieu, Ph. Le choix dʼéduquer. Paris: ESF editeur, 2005.

  Michálek, J. Topologie výchovy. Praha: OIKOYMENH, 1996.

  Morin, E. La tête bien faite. Repenser la réforme. Réformer la pensée. Paris: Seuil, 1999.

  Morin, E. Věda a svědomí. Brno: Atlantis, 1995.

  Ortega y Gasset, J. Vzpoura davů. Praha: Naše vojsko, 1993.

  Ozmon, H.; Crawer, S. Philosophical Foundations of Education. (Fourth Edition) Merrill Publishing Company, Columbus - Toronto - London - Melbourne 1994.

  Palouš, R. Ars docendi. Praha: Karolinum, 2004.

  Palouš, R. Čas výchovy. Praha: SPN, 1991.

  Palouš, R. Heretická škola. Praha: OIKOYMENH, 2008.

  Palouš, R. Paradoxy výchovy. Praha: Karolinum, 2009.

  Patočka, J. Filosofie výchovy. In Sebrané spisy I. Péče o duši I. Praha: OIKOYMENH, 1996.

  Patočka, J. Komeniologické studie I. - III. (Sebrané spisy sv. 9 - 11). Praha, OIKOYMENH 1997, 1998, 2003.

  Patočka, J. Myšlenka vzdělanosti a její dnešní aktuálnost. In Sebrané spisy IV. Umění a čas I. Praha: OIKOYMENH, 2004.

  Pelcová, N. Filosofická a pedagogická antropologie. Praha: Karolinum, 2000.

  Pelcová, N. Vzorce lidství. Filosofie o člověku a výchově. Praha: nakl. ISV 2001.

  Pešková, J. Schücková, L. Já člověk... jak dělat vědu o člověku dnes a zítra. Praha: SPN, 1991.

  Pinc, Z. Fragmenty k filosofii výchovy. Eseje a promluvy z let 1992-1998. Praha: OIKOYMENH, 1999.

  Platón: Spisy I-V. Praha: OIKOYMENH, 2003.

  Pourtois, J.-P.; Desmet, H. L’éducation postmoderne. Paris: PUF, 2009.

  Power, E. J. Philosophy of Education. Waveland Press Inc., Illionois 1982.

  Pupala, B. Narcis ve výchove. Pedagogické súvislosti individualizmu. Bratislava: Typi Universitatis Tyrnaviensis a Veda, 2004.

  Reboul, O. La philosophie de lʼéducation. Paris: PUF, 1997.

  Reboul, O. Le langage de lʼéducation. Paris: PUF, 1984.

  Reboul, O. Les valeurs de lʼéducation. Paris: PUF, 1992.

  Rousseau, J.-J. Émile, ou De l’éducation. Dostupné z http://classiques.uqac.ca/classiques/Rousseau_jj/emile/emile.html

  Serres, M. Le Tiers-Instruit. Paris: Bourin éd., 1991.

  Schaller, K. Studie k systematické pedagogice. Studia paedagogica 9. Praha: Ped. fakulta UK, 1993.

  Scheler, M. Formy vědění a vzdělání. In Můj filosofický pohled na svět. Praha: Vyšehrad, 2003.

  Schoenebeck, H. von. Texty k postpedagogickému myšlení. Pardubice: UP, 1999.

  Skalková, J. K soudobým proudům pedagogického myšlení: Tradice hermeneutické pedagogiky a její vývoj v druhé polovině 20. století. Praha: PÚ JAK ČSAV, 1992.

  Strouhal, M. Émile Durkheim – sociolog a pedagog. Praha: FF UK, 2010.

  Štech, S. Reforma kurikula jako kulturní změna. In Zikmundová, V. (ed.). Rámcový vzdělávací program a výtvarná výchova. Sympozium ČS INSEA Plzeň, 16.-18. října 2004. Plzeň : Západočeská univerzita Plzeň, 2007, s. 11-19.

  Štech, S. Zřetel k učivu a problém dvou modelů kurikula. In Pedagogika, 59(2), s. 105–116.

  Vergnioux, A. Théories pédagogiques. Recherches épistémologiques. Paris: Vrin, 2009.

  Whitehead, A. N. Aims of Education. In The Organisation of Thought. London: Williams and Norgate, 1917